มาตรฐานที่พัก
banner

มาตรฐานที่พัก

กรมการท่องเที่ยวได้จัดทำมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย พ.ศ. ๒๕๔๖ - ๒๕๕๘
มีจำนวน ๕๖ มาตรฐาน และมาตรฐานอาเซียน ๖ มาตรฐาน
ซึ่งครอบคลุมเกณฑ์ในเรื่องสุขอนามัย ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และความสัมพันธ์กับชุมชน
มาตรฐานที่พัก Download Files
๑. มาตรฐานที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบท (Home Stay Standard)
๒. มาตรฐานที่พักเพื่อการท่องเที่ยว ประเภทโรงแรม (Hotel Standard)
๓. มาตรฐานที่พักเพื่อการท่องเที่ยว ประเภทสถานที่พักตากอากาศ (Resort Standard)
๔. มาตรฐานที่พักเพื่อการท่องเที่ยว ประเภทบริการห้องชุด (Service Apartment Standard)
๕. มาตรฐานที่พักเพื่อการท่องเที่ยว ประเภทเกสต์เฮาส์ (Guesthouse Standard)
๖. มาตรฐานที่พักแบบพำนักระยะยาว (Long Stay Standard)
 
 
 
;