Public Relations

กำหนดการอบรมการสร้างความเข้าใจที่เกี่ยวกับความปลอดภัยกับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2558 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องเพลนารี 2 - 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

รายงานผลการจัดทำแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวสีเขียว โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวสีเขียว (Green Tourism) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556

กำหนดการ การประชุมกลุ่มย่อยผู้ทรงคุณวุฒิ (focus group) เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการธุรกิจรถยนต์เช่า พ.ศ. ....ครั้งที่ ๒ จัดโดย...กรมการท่องเที่ยว วันศุกร์ที่ 19 กันยายน 2557 เวลา 13.00 -16.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 กรมการท่องเที่ยว

กาหนดการ การประชุมกลุ่มย่อยผู้ทรงคุณวุฒิ (focus group) เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการธุรกิจรถยนต์เช่า พ.ศ. ....ครั้งที่ ๑ จัดโดย...กรมการท่องเที่ยว วันอังคารที่ 1๖กันยายน ๒๕๕๗ เวลา 13.๐0 -16.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 กรมการท่องเที่ยว

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศิลปะเพื่อคนตาบอด

กำหนดการอบรม/สัมมนา โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการและผู้ให้บริการในภาคอุตสาหกรรมบริการท่องเที่ยว เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ หลักสูตรพนักงานขับรถนำเที่ยว

กำหนดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการท่องเที่ยวแบบสัมผัสวัฒนธรรมชนบทให้กับมัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยว

กำหนดการฝึกอบรมผู้ให้บริการท่องเที่ยว (ธุรกิจท่องเที่ยว)

1