Notifications of the Office of the Secretary

นโยบายการใช้งานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) ของกรมการท่องเที่ยว

แต่งตั้งคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมการท่องเที่ยว

แต่งตั้งผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

นโยบายการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์กรมการท่องเที่ยว (E-Submission)

ระเบียบกรมการท่องเที่ยว ว่าด้วยการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย พ.ศ. ๒๕๕๗ และประกาศกรมการท่องเที่ยว เรื่อง นโยบายการใช้เครือข่ายสังคม

รายงานผลการสำรวจพัฒนาองค์การ ผ่านระบบออน์ไลน์ครั้งที่ ๒ มิติภายใน ด้านการพัฒนาองค์กร ตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

1