ราคากลาง โครงการจัด Road Show และจัดนิทรรศการร่วมในเทศกาลภาพยนตร์ในต่างประเทศ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (กิจกรรมที่ ๑.๓ งาน Broadcast Video Expo ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร)