บัญชีต้นทุนผลผลิตของกรมการท่องเที่ยว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (งานบัญชี)

รายละเอียดไฟล์เอกสาร

- KSB1 ปี 2559
- เกณฑ์การปันส่วน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559
- ข้อมูลกิจกรรมย่อย ปี 2559
- ตารางที่ 1-12

Download