ประชาสัมพันธ์เปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ-เฉพาะพื้นที่) รุ่นที่ ๖ จ.ปัตตานี (มหาวิทยาลับราชภัฏสงขลา)

ดาวน์โหลดเอกสาร