ประชาสัมพันธ์เปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ-เฉพาะพื้นที่) รุ่นที่ ๒๔ จ.ภูเก็ต (มหาวิทยาลัยพิษณุโลก)

ดาวน์โหลดเอกสาร