Highlight

รับสมัครมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) เพื่อปฏิบัติงานในพระบรมมหาราชวัง (รุ่นที่ 3 ภาษาอังกฤษ)

ประกาศกรมการท่องเที่ยว เรื่องรับสมัครและแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับกำหนดการคัดเลือกและกำหนดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวให้มัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) เพื่อปฏิบัติงานในพระบรมมหาราชวัง (รุ่นที่ 3 ภาษาอังกฤษ)