Highlight

รับสมัครมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) เพื่อปฏิบัติงานในพระบรมมหาราชวัง (รุ่นที่ 3 ภาษาอังกฤษ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวให้มัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) เพื่อปฎิบัติงานในพระบรมมหาราชวัง (รุ่นที่ ๓ ภาษาอังกฤษ)

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์การฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวให้กับมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) เพื่อปฎิบัติงานในพระบรมมหาราชวัง (รุ่นที่ ๓ ภาษาอังกฤษ)

รายชื่อบริษัททัวร์ที่ถูกกเพิกถอนใบอนุญาต

สาส์นจากนายทะเบียน พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย

ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวตลาดจีน เพื่อจัดทำสัญญาคู่ค้าไทย-จีน (รอบที่ 2)

รายชื่อมัคคุเทศก์ที่ได้รับใบอนุญาตการเป็นมัคคุเทศก์จากกรมการท่องเที่ยว โดยได้รับการรับรองจากสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพประเทศไทย และชมรมมัคคุเทศก์ภาษาจีน

สาส์นจากนายทะเบียน

ประกาศกองทะเบียน เรื่อง รายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนมีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์อาสาสมัครฯ (เพิ่มเติม)

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านมีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ อาสาสมัครอำนวยความสะดวกและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ประกาศ อาสาสมัครอำนวยความสะดวกฯ สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2559 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป

ประกาศรับสมัครอาสาสมัครอํานวยความสะดวกและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และ จังหวัดสุราษฎร์ธานี)

ด้วย กรมการท่องเที่ยว กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงาน” จึงมีความจำเป็นต้องปิดทำการในวันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2559 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. และในวันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2559 ปิดทำการเวลา 09.00 - 16.30 น.

ประกาศกรมการท่องเที่ยว รับสมัครอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

จัดอบรมพัฒนาศักยภาพมัคคุเทศก์และบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ครั้งที่ 7

รับสมัครเข้ารับการฝึกอบรม

ประกาศ ศูนย์บริการมาตรฐานท่องเที่ยว ตั้งอยู่ที่ Centerpoint of Siam Square การเปิดให้บริการดังกล่าว จะสิ้นสุดภายใน วันที่ 30 เมษายน 2559 เป็นต้นไป

ประชาสัมพันธ์ ถึงมัคคุเทศก์ เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์

รายชื่อมัคคุเทศก์ภาษาจีน (Download)

ประกาศกรมการท่องเที่ยว เรื่องประกาศรายผู้พิจารณาคัดเลือกให้ปฏิบัติงานอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ณ กรุงเทพฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำนวน 3 อัตรา

1