EXECUTIVE NEWS

กรมการท่องเที่ยว ร่วมกับเทศบาลนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารสัญลักษณ์ต้นแม่น้ำเจ้าพระยา

Meeting to consider the concept and feedback provided by e develop tourism links.

คณะกรรมการโครงการสีสันสดใสเมืองไทยน่าเที่ยว ลงพื้นที่ตรวจสอบความชำรุดบกพร่องพร้อมติดเลขรหัสอุปกรณ์ ณ สวนนาคราภิรมย์ ท่าเตียน กทม.

ตรวจสอบการรับ-จ่ายเงินกองทุนคุ้มครองธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ สำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ สาขาภาคเหนือ เขต 1 จ.เชียงใหม่

ตรวจสอบการรับ-จ่ายเงินกองทุนคุ้มครองธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ สำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ส่วนกลาง

กรมการท่องเที่ยว โดยสำนักพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ร่วมกับ กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ จัดฝึกอบรมการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในพื้นที่กองทัพเรือ เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่รับผิดชอบแหล่งท่องเที่ยวของกองทัพเรือ ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องการบริหารจัดการการ

โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว (ภายใต้โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

โครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ครั้งที่ 8)

โครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ครั้งที่ 9)

โครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ครั้งที่ 5)

โครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ครั้งที่ 6)

โครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ครั้งที่ 7)

โครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ครั้งที่ 2)

โครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ครั้งที่ 3)

โครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ครั้งที่ 4)

การประชุมพิจารณารายงานการศึกษาเบื้องต้น โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงจังหวัดและประเทศเพื่อนบ้าน

เปิดโครงการ สุขสร้างได้ด้วยการท่องเที่ยว เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2557

สำนักพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ร่วมกับบริษัท นอลลิจ เพาเวอร์ จำกัด ที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็น เพื่อปรับปรุงร่างเอกสารเผยแพร่ “แนวทางทางการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว เชิงนิเวศ เชิ

“โครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว” จัดกิจกรรมเพื่อระดมความคิดเห็น ในการพัฒนาองค์ความรู้ ในวันจันทร์ที่ 16 มิถุนายน 2557

“โครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว” จัดกิจกรรมเพื่อระดมความคิดเห็น ในการพัฒนาองค์ความรู้ ประเภทประวัติศาสตร์ เมื่อวันจันทร์ที่ 30 มิถุนายน 2557

1