Guideline

โครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

E-Book โครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม กรมการท่องเที่ยว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

โครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

การสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ทางประวัติศาสตร์ ทางวัฒนธรรม (ภาษาอังกฤษ)

การสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ทางประวัติศาสตร์ ทางวัฒนธรรม (ภาษาไทย)

แนวทางการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว เขิงนิเวศ ทางประวัติศาสตร์ ทางวัฒนธรรม

หลักเกณฑ์การเบิกจ่าย การฝึกอบรม สัมมนาฯ

หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

1