Executives News

Executives News


การประชุมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.30 น. นางสาววรรณสิริ โมรากุล อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและแหล่งท่องเที่ยวในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (Conference on Creating Sustainable Tourism Destinations with GMS countries) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมเอ สตาร์ภูแล จังหวัดเชียงราย โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมเป็นผู้แทนภาครัฐและเอกชนจากสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และประเทศไทย จำนวน 30 คน การประชุมดังกล่าวจัดโดยกรมการท่องเที่ยว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในการพัฒนาประเทศผ่านแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้งเป็นการแบ่งปันความรู้ในด้านการพัฒนาดังกล่าวให้แก่ผู้แทนจากประเทศสมาชิกอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และการพัฒนาการท่องเที่ยวในประเทศและในภูมิภาคต่อไป ต่อมาเวลา 18.30 น. นางสาววรรณสิริ โมรากุล อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เป็นประธานงานเลี้ยงอาหารค่ำต้อนรับ (Welcome reception) คณะผู้เข้าร่วมประชุมดังกล่าว