Executives News

Executives News


การประชุมหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครั้งที่ 1/2560

วันที่ 30 มกราคม 2560 เวลา 9.00 น. อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครั้งที่ 1/2560 โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 1 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา