Executive news

จัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านการคลังและพัสดุของกรมการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

สำนักงานเลขานุการกรม กลุ่มการคลัง จัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านการคลังและพัสดุของกรมการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1 โดยมี นางสาวจันทร์จิรา จันทนจุลกะ เลขานุการกรม เป็นประธานการประชุมฯ ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 กรมการท่องเที่ยว เพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรค การดำเนินการด้านการเงิน การคลัง และด้านการพัสดุ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 34 คน 

จัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านการคลังและพัสดุของกรมการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

สำนักงานเลขานุการกรม กลุ่มการคลัง จัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านการคลังและพัสดุของกรมการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1 โดยมี นางสาวจันทร์จิรา จันทนจุลกะ เลขานุการกรม เป็นประธานการประชุมฯ ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 กรมการท่องเที่ยว เพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรค การดำเนินการด้านการเงิน การคลัง และด้านการพัสดุ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 34 คน