Executive news

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้/ชุมชนนักปฎิบัติ (Community of Practice : CoP) เรื่อง

ศึกษาดูงานองค์กรที่มีการบริหารจัดการที่เป็นเลิศส่วนราชการที่ได้รับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award : PMQA)

จัดสัมมนาและศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภายใต้ “โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการของกรมการท่องเที่ยว (Public Sector Management Quality Award : PMQA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559”

ประชุมเชิงปฏิบัติการให้แก่คณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Working Team) หมวด ๔ การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้

ประชุมคณะทำงานตัวชี้วัดที่ 4 “การประหยัดพลังงาน” และตัวชี้วัดที่ 5 “การประหยัดน้ำ”

ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Working Team)

1