Education program

หลักสูตรด้านการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

โครงการดำเนินการตามแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับจังหวัดและประเทศเพื่อนบ้านประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ รายงานฉบับสมบูรณ์

โครงการศึกษาเพื่อเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม: กรณีศึกษาบริเวณภูชี้ฟ้าและภูชี้ดาว จังหวัดเชียงราย และบริเวณช่องทางบ้านฮวก-กิ่วหก จังหวัดพะเยา

โครงการศึกษาเพื่อเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม: กรณีศึกษาบริเวณภูชี้ฟ้าและภูชี้ดาว จังหวัดเชียงราย และบริเวณช่องทางบ้านฮวก-กิ่วหก จังหวัดพะเยา