ระเบียบกฎหมายท่องเที่ยว

ระเบียบกฎหมายท่องเที่ยว


ระเบียบคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประชุมของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ พ.ศ.2553

ระเบียบคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ว่าด้วย การเก็บรักษาและการบริหารเงินและทรัพย์สินของกองทุน พ.ศ.2553

ระเบียบกรมการท่องเที่ยวว่าด้วยการขอรับเงินอุดหนุนด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน พ.ศ.2557

ระเบียบกรมการท่องเที่ยวว่าด้วยการขอรับเงินอุดหนุนด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน พ.ศ.2556

ระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการเข้าไปถ่ายทำภาพยนตร์ในอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2552

ระเบียบกรมศิลปากร ว่าด้วยการขออนุญาตถ่ายทำภาพยนตร์ในโบราณสถานหรือเขตโบราณสถาน พ.ศ. 2547-2548

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่นของกรรมการและอนุกรรมการ

แก้คำผิดระเบียบคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

ระเบียบคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ว่าด้วย มารฐานการประกอบธุรกิจนำเที่ยว

ระเบียบคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ว่าด้วยการเปิดบัญชีเงินฝาก

1