ATPRS

 

ATPRS ASEAN Tourism Professional Registration System   

 
                  ระบบลงทะเบียนบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน ( ASEAN Tourism Professional Registration System : ATPRS ) เป็นระบบฐานข้อมูลออนไลน์ที่ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลของผู้ประกอบอาชีพด้านการท่องเที่ยวในประเทศสมาชิกที่ได้รับการรับรองคุณสมบัติเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเปิดตลาดเสรีสำหรับบุคลากร
ด้านการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน รวมทั้งส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันภาคธุรกิจท่องเที่ยวของประเทศสมาชิกแต่ละประเทศ

วัตถุประสงค์
         -  เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากรด้านการท่องเที่ยวภายในภูมิภาคตามรูปแบบและกระบวนการที่ประเทศสมาชิกตกลง
ร่วมกันซึ่งจะทำให้บุคลากรด้านการท่องเที่ยวได้รับการขึ้นทะเบียนและเป็นที่ยอมรับในภาคการท่องเที่ยวในภูมิภาค
         -  พัฒนาระบบฐานข้อมูลที่แสดงข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับบุคลากรด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับการขึ้นทะเบียนซึ่งสถานประกอบกิจการหรือนายจ้างสามารถขอดูเพื่อพิจารณาจ้างงานได้ และจะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรที่ได้รับการขึ้นทะเบียนที่ต้องการหางานในประเทศสมาชิกอื่น ๆ นอกประเทศตน

คุณสมบัติพื้นฐานของระบบลงทะเบียนบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน
            เป็นระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่เข้าใช้ได้ง่าย มีความทั่วถึง  ช่วยเพิ่มโอกาสในการได้งานให้แก่บุคลากรที่กำลังหางานไม่ว่าบุคคลนั้นจะอาศัยอยู่ที่ใดในภูมิภาคอาเซียน จึงเป็นกลไกที่ใช้ในการอ้างอิงคุณสมบัติของบุคลากรตามกรอบมาตรฐานสมรรถนะ
ขั้นพื้นฐานของบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียนและจะช่วยขับเคลื่อนการดำเนินการตามข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติ
บุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียนให้บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ

ลักษณะของระบบลงทะเบียนบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน
          -  เป็นกลไกสำคัญระดับภูมิภาคในการขับเคลื่อนการดำเนินการตามข้อตกลงยอมรับร่วม
          -  เป็นระบบฐานข้อมูลออนไลน์
          -  เป็นระบบที่มีการปรับปรุงตลอดเวลา
          -  ผู้ที่เข้าใช้งานต้องเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตเท่านั้น โดยจะเก็บข้อมูลที่ได้จากบุคลากรที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานหรือองค์กรในภาคธุรกิจการท่องเที่ยวสามารถเข้าใช้งานได้
          -  มีการเก็บรักษาประวัติผู้ใช้งานเพื่อพัฒนาอนุญาตให้ใช้งาน ป้องกันความเสี่ยงจากการใช้ระบบในทางที่ผิดของการเปิดใช้งาน
          -  เป็นระบบที่ดำเนินการโดยสำนักเลขาธิการประจำภูมิภาคอาเซียน ด้านระบบทะเบียนผู้ได้รับการรับรองมาตรฐานวิชาชีพ
ท่องเที่ยวโดยว่าจ้างผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมให้เป็นผู้ควบคุมดูแล รักษาระบบ และปฏิบัติการทุกวัน
 
ขณะนี้ระบบได้เปิดให้ลงทะเบียนแล้วสำหรับผู้ที่ได้รับการรับรอง ดังนั้นขอให้ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
** ตรวจสอบรายชื่อ และเลขที่ใบรับรองของท่าน
** เข้าไปลงทะเบียนบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน ผ่านช่องทางเว็บไซต์ https://atprs.org
** กรอกข้อมูลบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียนของท่านตามแบบแจ้งข้อมูลบุคลากรด้านการท่องเที่ยว เพื่อให้เป็นข้อมูลปัจจุบัน ที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์ โดยส่งมายังโทรสารหมายเลข ๐ ๒๒๑๙ ๒๑๗๒ หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ E-mail: [email protected] 
;