อำนาจหน้าที่
สำนักงานเลขานุการกรม มีภารกิจความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
๑.  ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการ งานสนับสนุน งานเลขานุการผู้บริหาร งานการประสานราชการ งานบริหารทั่วไป และปฏิบัติงานสารบรรณและงานธุรการของกรม
๒. จัดทำแผนงาน โครงการ แผนปฏิบัติงาน และงบประมาณให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนแม่บทของกระทรวง รวมทั้งศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงาน
๓. ดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะของกรม
๔. จัดระบบงานและการบริหารงานบุคคลของกรม
๕. ดำเนินการเกี่ยวกับงานกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง งานนิติกรรมและสัญญางานให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่ง อาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอื่นที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรม
๖. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมและผลงานของกรม
๗. จัดระบบการสำรวจ การจัดเก็บ การประมวลผล และการใช้ประโยชน์ข้อมูลสารสนเทศของกรม และเป็นศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศของกรม
๘. ดำเนินการเกี่ยวกับงานวิเทศสัมพันธ์และพิธีการรับรองในการประสานความร่วมมือกับองค์กรหรือหน่วยงานต่างประเทศเกี่ยวกับความช่วยเหลือด้านการท่องเที่ยวและศิลปวัฒนธรรม
๙. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีหน่วยงานภายใน ดังนี้
                  
) กลุ่มช่วยอำนวยการและสารบรรณ  มีหน้าที่
๑.๑) ดำเนินการเกี่ยวกับงานบริหารงานทั่วไป งานสารบรรณ และงานช่วยอำนวยการของสำนักงานและกรม
๑.๒) ดำเนินการเกี่ยวกับประสานราชการของสำนักงานและกรม
๑.๓) ประสานและติดตามตัวชี้วัดของสำนักงาน
๑.๔) ดูแลการใช้ห้องประชุมของกรม
๑.๕) ดำเนินการงานเลขานุการ การประชุมผู้บริหารของกรม
๑.๖) ดำเนินการรับ ส่ง จัดเก็บ และทำลายเอกสารของทางราชการให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๑.๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

๒) กลุ่มการเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่
๒.๑) ศึกษา วิเคราะห์ระบบงานโครงสร้าง และวางแผนอัตรากำลังของกรม 
๒.๒) ดำเนินการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย ประเมิน และเลื่อนระดับบุคลากรของกรม
๒.๓) ดำเนินการพัฒนาบุคลากรของกรม
๒.๔) ดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับทะเบียนประวัติบุคลากรให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๒.๕) ดำเนินการเกี่ยวกับการจ่ายตรงเงินเดือนค่าจ้างประจำและค่ารักษาพยาบาล
๒.๖) ดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อนเงินเดือน ค่าจ้างและค่าตอบแทน
๒.๗) ดำเนินการเกี่ยวกับการลาตามระเบียบว่าด้วยการลา
๒.๘) ดำเนินการเกี่ยวกับการขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ บำเหน็จบำนาญและบำเหน็จความชอบ
๒.๙) ดำเนินการเกี่ยวกับงานสวัสดิการของกรม
๒.๑๐) ดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ การร้องทุกข์ ของบุคลากรของกรม
๒.๑๑) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

๓) กลุ่มการคลัง มีหน้าที่
๓.๑) ควบคุมเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีของกรม
๓.๒) ตรวจสอบหลักฐานเอกสารเบิกจ่ายและชดใช้เงินยืมราชการ และควบคุมเงินทดรองราชการของกรม
๓.๓) บันทึกและจัดทำทะเบียนคุมการขอเบิกเงินในระบบ GFMIS ของกรม
๓.๔) โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณและโอนเงินงบประมาณเบิกแทนกันในระบบ GFMIS ของกรม
๓.๕) รับ-จ่ายเงิน และจัดทำทะเบียนคุมเช็ค
๓.๖) จัดทำเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทน และบันทึกข้อมูลภาระหนี้สินในระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
๓.๗) จัดทำงบการเงินและระบบบัญชีต่าง ๆ ของกรม
๓.๘) บริหารงานด้านการพัสดุของกรมให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
๓.๙) ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุของกรมให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานของกรม
๓.๑๐) จัดทำบัญชีวัสดุ ทะเบียนครุภัณฑ์ของกรม เพื่อควบคุมพัสดุและเก็บรักษาพัสดุให้เรียบร้อยถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ
๓.๑๑) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

๔) กลุ่มประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่
๔.๑) จัดทำแผนประชาสัมพันธ์ตามนโยบายของกรม
๔.๒) ดำเนินการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสารภารกิจและกิจกรรมของกรม เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างภาครัฐ เอกชน สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไป
๔.๓) ประสาน รวบรวม และผลิตสื่อทุกประเภท เพื่อการประชาสัมพันธ์ภารกิจ กิจกรรม และผลงานของกรม
๔.๔) วิเคราะห์ เสนอแนะข้อคิดเห็นและข้อเท็จจริงในประเด็นต่าง ๆ ที่ปรากฏต่อสื่อมวลชนทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤต เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของกรม
๔.๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

๕) กลุ่มแผนงาน มีหน้าที่
๕.๑) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำแผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตามภารกิจของกรมให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนแม่บทของกระทรวง
๕.๒) จัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของกรม และแผนปฏิบัติการของสำนักงานเลขานุการกรม
๕.๓) ประสาน จัดทำ และชี้แจงเกี่ยวกับคำของบประมาณประจำปีของกรม
๕.๔) ติดตามประเมินผลและรายงานตามแผนปฏิบัติการของกรม เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานของกรม
๕.๕) เร่งรัดติดตามการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามมาตรการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
๕.๖)  จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับแผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ และงบประมาณของกรมตามแบบรายงานตามแนวนโยบายต่าง ๆ ที่กำหนด
๕.๗)  รายงานการประเมินผลโดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานของการใช้จ่ายงบประมาณ (PART)
๕.๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

๖) กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหน้าที่
๖.๑) ศึกษา จัดทำ กำหนดกรอบและแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกรมให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนพัฒนาของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง
๖.๒) ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานตามกฎหมาย พระราชบัญญัติ และพระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
๖.๓) กำหนดและพัฒนามาตรฐานกลางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งกำกับ ดูแลด้านความปลอดภัยระบบ (Security System) บริหารจัดการระบบต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐในด้านพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
๖.๔) วางแผน พัฒนา และปรับปรุงมาตรฐานการบริหารจัดการ การให้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงระบบบริหารงานด้านต่างๆ ให้เกิดประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
๖.๕) ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน
๖.๖) จัดทำระบบสำรวจ การจัดเก็บ การประมวลผล และการใช้ประโยชน์ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อเป็นฐานข้อมูลกลาง หรือศูนย์รวมข้อมูลสารสนเทศของกรม
๖.๗) ควบคุม ดูแลการบริการระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบงานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ายภายใน รวมทั้งบริหารจัดการระบบการจัดการฐานข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายในและภายนอก
๖.๘) จัดหา ควบคุม ดูแลบำรุงรักษา และบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย รวมถึงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆ ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ให้ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน
๖.๙) บริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย รวมทั้งจัดทำระบบสำรองข้อมูลเพื่อให้เป็นไปตามแนวนโยบายการบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจของกรม
๖.๑๐) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ ที่ได้รับมอบหมาย

๗) กลุ่มนิติการ มีหน้าที่
๗.๑) ดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบในความรับผิดชอบของกรมและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
๗.๒) ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน และประสานการเจรจาไกล่เกลี่ยที่เกี่ยวเนื่องกับ การดำเนินงานของกรม การดำเนินมาตรการทางปกครอง การระงับข้อพิพาท งานเกี่ยวกับความผิดในทางแพ่ง ทางอาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอื่นที่อยู่ในอำนาจของกรม
๗.๓) ประสานความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเกี่ยวกับกฎหมายด้านการท่องเที่ยว
๗.๔) ดำเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา
๗.๕) เสนอแนะและให้คำปรึกษาด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องแก่บุคลากรของกรม
๗.๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
                  
๘) กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ  มีหน้าที่
๘.๑) ควบคุมดูแลอาคารสถานที่ โสตทัศนูปกรณ์ และระบบสาธารณูปโภคของกรมให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๘.๒) ควบคุมดูแลยานพาหนะและการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงของกรมให้เป็นไปตามระเบียบทางราชการ
๘.๓) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
;