อำนาจหน้าที่กองพัฒนามาตรฐานบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
กองพัฒนามาตรฐานบุคลากรด้านการท่องเที่ยว มีภารกิจความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
๑. จัดทำข้อเสนอนโยบายและแผนพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
๒. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย จัดทำหลักสูตร และประสาน ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
๓. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนามาตรฐานสมรรถนะบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ตลอดจนรับรองมาตรฐานสมรรถนะสำหรับบุคลากรด้านการท่องเที่ยวตามที่กฎหมายกำหนด
๔. ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้น เพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวอาเซียน และข้อตกลงอื่นที่เกี่ยวข้อง
๕. ให้คำปรึกษา แนะนำ และติดตามประเมินผลบุคลากรผู้ผ่านการฝึกอบรมด้านการท่องเที่ยว
๖. จัดทำฐานข้อมูลทะเบียนประวัติบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน และบุคลากรด้านการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้อง
๗. ดำเนินการประสานความร่วมมือและเสริมสร้างการสร้างเครือข่ายองค์กรภาครัฐและเอกชนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว และการร่วมดำเนินการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
๘. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมายโดยมีหน่วยงานภายใน ดังนี้
                  
๑) กลุ่มบริหารงานทั่วไป
มีหน้าที่
๑.๑) ดำเนินการเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป และงานช่วยอำนวยการของกอง
๑.๒) จัดระบบการบริหารงานการเงินและการบัญชี แผนงาน งบประมาณ งานบริหารงานบุคคล งานธุรการ งานเอกสาร งานจัดซื้อจัดจ้าง งานพัสดุครุภัณฑ์ งานระเบียบแบบแผน งานข้อมูลข่าวสาร งานการประชุม งานติดต่อและประสาน งานติดตามตัวชี้วัดและระบบควบคุมภายในของกองเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย ผลผลิตที่กำหนดไว้
๑.๓) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
                  
๒) กลุ่มวิชาการและประสานความร่วมมือ
มีหน้าที่
๒.๑) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านการพัฒนามาตรฐานและสมรรถนะบุคลากรด้านการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้อง
๒.๒) จัดทำข้อเสนอนโยบาย และแผนพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
๒.๓) ดำเนินการประสานความร่วมมือและเสริมสร้างการสร้างเครือข่ายองค์กรภาครัฐและเอกชนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว และการร่วมดำเนินการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
๒.๔) ส่งเสริม ประชาสัมพันธ์ การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมและศูนย์ประเมินตามข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวอาเซียน
๒.๕) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานเลขานุการคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานที่จัดตั้งขึ้นตามข้อตกลงร่วมฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๒.๖) ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
                  
๓) กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
มีหน้าที่
๓.๑) ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำและตรวจสอบหลักสูตรการฝึกอบรมบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
๓.๒) ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้อง
๓.๓) ส่งเสริม สนับสนุนบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้ได้รับการรับรองมาตรฐานสมรรถนะบุคลากรด้านการท่องเที่ยวตามที่กฎหมายกำหนด
๓.๔) ส่งเสริม สนับสนุน และตรวจสอบผู้ฝึกอบรม และผู้ประเมินต้นแบบระดับอาเซียน
๓.๕) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ตรวจสอบ และออกใบรับรองผู้ฝึกอบรม ผู้ประเมินต้นแบบระดับประเทศ และบุคลากรด้านการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้อง
๓.๖) ให้คำปรึกษาแนะนำ และติดตามประเมินผลบุคลากรด้านการท่องเที่ยวผู้ผ่านการรับรองมาตรฐานสมรรถนะ
๓.๗) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานเลขานุการคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานที่จัดตั้งขึ้นตามข้อตกลงร่วมฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๓.๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
                  
๔) กลุ่มทะเบียนและตรวจประเมิน
มีหน้าที่
๔.๑) ดำเนินการตรวจสอบและออกใบรับรองศูนย์ฝึกอบรมและศูนย์ประเมินบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้เป็นไปตามข้อตกลงร่วมฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๔.๒) ติดตามการดำเนินงานของศูนย์ฝึกอบรมและศูนย์ประเมินบุคลากรด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับการรับรอง
๔.๓) ดำเนินการเกี่ยวกับการกำหนด ปรับปรุง และแก้ไขกฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวตามที่กฎหมายกำหนด
๔.๔) ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนด้านการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวตามที่กฎหมายกำหนด
๔.๕) จัดทำฐานข้อมูลทะเบียนประวัติบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน ศูนย์ฝึกอบรมศูนย์ประเมิน ผู้ฝึกอบรม และผู้ประเมินต้นแบบระดับอาเซียน ผู้ฝึกอบรม และผู้ประเมินต้นแบบระดับประเทศ และบุคลากรด้านการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้อง
๔.๖) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานเลขานุการคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานที่จัดตั้งขึ้นตามข้อตกลงร่วมฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๔.๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

๕) กลุ่มการต่างประเทศ มีหน้าที่
๕.๑) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการท่องเที่ยวกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง
๕.๒) อำนวยความสะดวกในการเดินทางไปราชการต่างประเทศของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของกรม
๕.๓) จัดทำเอกสารและข้อมูลประกอบการประชุมระหว่างประเทศด้านการท่องเที่ยวและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของกรม
๕.๔) ประสานหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศด้านการท่องเที่ยวหรือภารกิจอื่นใดของกรมที่เกี่ยวข้อง
๕.๕) ติดตามความคืบหน้าของพันธกิจความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว และเตรียมการจัดทำแผนงานความร่วมมือสำหรับนำเสนอในเวทีความร่วมมือระดับต่างๆ รวมทั้งพัฒนาองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวและความร่วมมือระหว่างประเทศเผยแพร่ในกรมและหน่วยงานในประเทศที่เกี่ยวข้อง
๕.๖) พัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการท่องเที่ยวตามพันธกรณีการเป็นสมาชิกด้านการท่องเที่ยว พันธกรณีพหุภาคี และพันธกรณีทวิภาคี
๕.๗) เป็นผู้แทนกรมเข้าร่วมประชุม หารือ เจรจา และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๕.๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
;