อำนาจหน้าที่
กองทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ มีภารกิจความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
๑. ดำเนินการเกี่ยวกับการออกใบอนุญาต ต่ออายุใบอนุญาต ออกใบแทนใบอนุญาต สั่งพักหรือเพิกถอนใบอนุญาต การรับชำระค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ การวางหลักประกันของ ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว การดำเนินการเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำเที่ยว และการออกใบอนุญาตอื่นที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ตลอดจนการจัดทำมาตรฐานการประกอบธุรกิจนำเที่ยวและมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ของมัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยวตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
๒. ดำเนินการจัดทำเก็บรักษาบันทึกและติดตามแก้ไขข้อมูลและประวัติของผู้ประกอบธุรกิจ นำเที่ยวมัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยว รวมทั้งจัดทำฐานข้อมูลและเก็บรวบรวมสถิติเกี่ยวกับธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยว
๓. ประสาน ส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การประกอบธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยวเป็นไปตามมาตรฐานและตามที่กฎหมายกำหนด
๔. ดำเนินการเก็บรักษาและบริหารเงินและทรัพย์สินของกองทุนคุ้มครองธุรกิจนำเที่ยวให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
๕. ดำเนินการเกี่ยวกับงานคดีและเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยวให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
๖. ควบคุม กำกับดูแล และตรวจสอบการประกอบธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยวให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
๗. ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์และคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์แต่งตั้ง
๘. ดำเนินการประสานความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเกี่ยวกับธุรกิจนำเที่ยวมัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยว
๙. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย โดยมีหน่วยงานภายใน ดังนี้

๑) กลุ่มบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่
๑.๑) ดำเนินการเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป และงานช่วยอำนวยการของกอง
๑.๒) จัดระบบการบริหารงานการเงินและการบัญชี แผนงาน งบประมาณ งานบริหารงานบุคคล งานธุรการ งานเอกสาร งานจัดซื้อจัดจ้าง งานพัสดุครุภัณฑ์ งานระเบียบแบบแผน งานข้อมูลข่าวสารงานการประชุม งานติดต่อและประสาน งานติดตามตัวชี้วัดและระบบควบคุมภายในของกองเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย ผลผลิตที่กำหนดไว้
๑.๓) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

๒) กลุ่มวิชาการและมาตรฐานธุรกิจนำเที่ยวมัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยว มีหน้าที่
๒.๑) ศึกษา วิเคราะห์  วิจัย สภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนาธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยว
๒.๒) จัดทำนโยบายแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพธุรกิจนำเที่ยวมัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยวให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล กระทรวง และกรม
๒.๓) จัดทำมาตรฐานการประกอบธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยว ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์และ/หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
๒.๔) ประสานความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เกี่ยวกับธุรกิจนำเที่ยวมัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยว
๒.๕) พัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนคุ้มครองธุรกิจนำเที่ยว
๒.๖) ดำเนินการเก็บรักษาบริหารเงินและทรัพย์สินของกองทุนคุ้มครองธุรกิจนำเที่ยว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กำหนด
๒.๗) จัดทำงบดุล งบการเงินและบัญชีแสดงการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ตามที่กฎหมายกำหนด
๒.๘) ประสานสำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กลางและสำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขาเกี่ยวกับเงินและทรัพย์สินของกองทุนคุ้มครองธุรกิจนำเที่ยว ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
๒.๙) รับผิดชอบงานฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง
๒.๑๐) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

๓) กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจนำเที่ยวมัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยว มีหน้าที่
๓.๑) ดำเนินการ ส่งเสริมและสนับสนุน ให้มีการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยวให้เป็นไปตามมาตรฐานและตามที่กฎหมายกำหนด
๓.๒) พิจารณา และตรวจสอบหลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยวให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ และตามที่กฎหมายกำหนด๓.๓) ติดตาม ประเมินผลการดำเนินการตามหลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์และ ผู้นำเที่ยวตามที่ได้รับอนุญาต
๓.๔) รับผิดชอบฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง
๓.๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

๔) กลุ่มทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวมัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยว มีหน้าที่
๔.๑) ดำเนินการเกี่ยวกับการออกใบอนุญาต ต่อใบอนุญาต และออกใบอนุญาตอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยว
๔.๒) ควบคุม กำกับดูแลการรับชำระค่าธรรมเนียมการวางหลักประกันของผู้ประกอบธุรกิจ  นำเที่ยวให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
๔.๓) ดำเนินการจัดทำเก็บรักษาบันทึกและติดตามแก้ไขข้อมูลและประวัติของผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยว รวมทั้งจัดทำฐานข้อมูลและเก็บรวบรวมสถิติเกี่ยวกับธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยว
๔.๔) ประสาน กำกับดูแลสำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขา 
๔.๕) ดำเนินการตรวจสอบและดำเนินคดีผู้ที่ฝ่าฝืน กระทำความผิด หรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
๔.๖) ดำเนินการออกตรวจสอบสถานประกอบการของผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว การปฏิบัติงานของมัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยว เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยว มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
๔.๗) จัดทำข้อมูลสถิติการออกตรวจ การดำเนินคดีกับผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยว และติดตามผลการดำเนินคดี
๔.๘) ดำเนินการแก้ไขปัญหาการประกอบธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยว
๔.๙) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

๕) กลุ่มนิติการธุรกิจนำเที่ยวมัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยว
๕.๑) ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ ให้ความเห็นทางกฎหมาย ตอบข้อหารือทางกฎหมายเกี่ยวกับงานวิชาการด้านกฎหมายตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยว
๕.๒) ศึกษา วิเคราะห์ ดำเนินการยกร่าง ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนากฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ข้อบังคับ ตามความในพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
๕.๓) เสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยวให้แก่บุคลากรของกอง
๕.๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมาย

๖) กลุ่มรับเรื่องร้องเรียนธุรกิจนำเที่ยวมัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยว
๖.๑) ให้คำปรึกษาและเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานตามกฎหมายเพื่อควบคุมกำกับดูแลการประกอบธุรกิจนำเที่ยว การเป็นมัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยว ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
๖.๒) รับเรื่องร้องเรียน ตรวจสอบ เจรจาไกล่เกลี่ยเรื่องร้องเรียนตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ และเสนอความเห็นในการดำเนินการเรื่องร้องเรียน รวมถึงการดำเนินการพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวหรือใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ การสั่งห้ามผู้นำเที่ยวปฏิบัติหน้าที่ หรือ
การเพิกถอนทะเบียนผู้นำเที่ยว ให้นายทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กลาง พิจารณา
๖.๓) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมาย
;