หลักสูตรการฝึกอบรมมัคคุเทศก์

หลักสูตรอบรมมัคคุเทศก์

หลักสูตรอบรมมัคคุเทศก์
 

ที่

สถาบัน/มหาวิทยาลัย

หลักสูตร

วันที่รับสมัคร

จัดอบรม

ดาวน์โหลดเอกสาร

1.

วิทยาลัยอินเตอร์เทค ลำปาง

มัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ - เฉพาะพื้นที่) รุ่นที่ 3 จ. ฉะเชิงเทรา 9 ส.ค. 59 -
19 ต.ค. 59 
26 ต.ค. 59 -
27 พ.ย. 59
 รายละเอียดเพิ่มเติม...
2. ม.ศิลปากร มัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 40 29 ส.ค. 59 -
25 ต.ค. 59
12 พ.ย. 59 -
18 มิ.ย. 60
 รายละเอียดเพิ่มเติม...
3. มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก มัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ - เฉพาะพื้นที่) รุ่นที่ 4 จ. ฉะเชิงเทรา 1 พ.ย. 59 -
11 พ.ย. 59
16 พ.ย. 59 -
6 ธ.ค. 59
 รายละเอียดเพิ่มเติม...
4. มหาวิทยาลัยพิษณุโลก มัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ - เฉพาะพื้นที่) รุ่นที่ 9 จ. เชียงใหม่ 26 ต.ค. 59 - 30 ต.ค. 59  4 พ.ย. 59 -
21 พ.ย. 59
 รายละเอียดเพิ่มเติม...
5. มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ มัคคุเทศก์เฉพาะ (ทะเลชายฝั่ง)
รุ่นที่ 1 จ. ภูเก็ต
26 ต.ค. 59 -
5
 พ.ย. 59 
12 พ.ย. 59 -
26 พ.ย. 59
 รายละเอียดเพิ่มเติม...
6. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎร์ธานี
มัคคุเทศก์เฉพาะ (ทะเลชายฝั่ง)
รุ่นที่ 2 จ. สุราษฎร์ธานี
21 พ.ย. 59 - 28 ธ.ค. 59  4 ธ.ค. 59 -
16 ธ.ค. 59
 รายละเอียดเพิ่มเติม...
7. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี
มัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ)
รุ่นที่ 1 จ. อุบลราชธานี
29 พ.ย. 59 - 20 ธ.ค. 59  14 ม.ค. 60 -
7 ส.ค. 60
 รายละเอียดเพิ่มเติม...
8. มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสบางกอก มัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ)
รุ่นที่ 2
9 พ.ย. 59 -
24
 ม.ค. 60 
30 ม.ค. 60 -
11 พ.ค. 60
 รายละเอียดเพิ่มเติม...
9. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ)
รุ่นที่ 1 จ. พระนครศรีอยุธยา
6 ธ.ค. 59 -
20
 ธ.ค. 59
7 ม.ค. 60 -
25 มิ.ย. 60
 รายละเอียดเพิ่มเติม...
10.

มหาวิทยาลัย
ฟาร์อีสเทอร์นฃ

มัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ)
รุ่นที่ 6
6 ธ.ค. 59 -
17
 ธ.ค. 59
18 ธ.ค. 59 -
25 มี.ค. 60
 รายละเอียดเพิ่มเติม...
11.

มหาวิทยาลัย
พิษณุโลก

มัคคุเทศก์เฉพาะ (ทะเลชายฝั่ง)
รุ่นที่ 1 กรุงเทพมหานคร
28 ธ.ค. 59 -
10
 ม.ค. 60
14 ม.ค. 60 -
29 ม.ค. 60
 รายละเอียดเพิ่มเติม...
12.

มหาวิทยาลัย
พิษณุโลก

มัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ-เฉพาะพื้นที่)
รุ่นที่ 22 จังหวัดภูเก็ต
29 ธ.ค. 59 -
4 ม.ค. 60
8 ม.ค. 60 -
23 ม.ค. 60
 รายละเอียดเพิ่มเติม...
13.

มหาวิทยาลัย
พิษณุโลก

มัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ-เฉพาะพื้นที่)
รุ่นที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่
11 ม.ค. 60 -
13 ม.ค. 60
14 ม.ค. 60 -
30 ม.ค. 60
 รายละเอียดเพิ่มเติม...
14.

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา

มัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ)
รุ่นที่ 13
3 ม.ค. 60 -
29 เม.ย. 60
6 พ.ค. 60 -
17 ส.ค. 60
 รายละเอียดเพิ่มเติม...
15.

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ)
รุ่นที่ 27
13 ม.ค. 60 -
17 มี.ค. 60
27 มี.ค. 60 -
15 ก.ค. 60
 รายละเอียดเพิ่มเติม...
16.

มหาวิทยาลัย
ฟาร์อีสเทอร์น

มัคคุเทศก์เฉพาะ (ทะเลชายฝั่ง)
รุ่นที่ 1 จังหวัดกระบี่
13 ม.ค. 60 -
21 ม.ค. 60
22 ม.ค. 60 -
5 ก.พ. 60
 รายละเอียดเพิ่มเติม...
17.

มหาวิทยาลัยมหิดล

มัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ)
รุ่นที่ 8
13 ม.ค. 60 -
17 ม.ค. 60
28 ม.ค. 60 -
30 ก.ค. 60
 รายละเอียดเพิ่มเติม...
18.

มหาวิทยาลัยพิษณุโลก

มัคคุเทศก์เฉพาะ (ทะเลชายฝั่ง)
รุ่นที่ 8 จังหวัดภูเก็ต
19 ม.ค. 60 -
1 ก.พ. 60
6 ก.พ. 60 -
20 ก.พ. 60
 รายละเอียดเพิ่มเติม...
19.

มหาวิทยาลัย
เซาธ์อีสท์บางกอก

มัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ-เฉพาะพื้นที่)
รุ่นที่ 5 จังหวัดฉะเชิงเทรา
ถึงวันที่
17 ก.พ. 60
24 ก.พ. 60 -
15 มี.ค. 60
 รายละเอียดเพิ่มเติม...
20.

มหาวิทยาลัย
ฟาร์อีสเทอร์น

มัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ)
รุ่นที่ 6

3 ก.ค. 60 -
4 ก.พ. 60

4 ก.พ. 60 -
4 พ.ค. 60
 รายละเอียดเพิ่มเติม...
21.

มหาวิทยาลัยนเรศวร

มัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ)
รุ่นที่ 8

3 ก.พ. 60 -
17 ก.พ. 60

27 ก.พ. 60 -
8 มิ.ย. 60
 รายละเอียดเพิ่มเติม...
22.

มหาวิทยาลัย
พิษณุโลก

มัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ-เฉพาะพื้นที่)
รุ่นที่ 36 จังหวัดฉะเชิงเทรา

3 ก.พ. 60 -
14 ก.พ. 60

18 ก.พ. 60 -
7 มี.ค. 60
 รายละเอียดเพิ่มเติม...
23.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี

มัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ)
รุ่นที่ 8

8 ก.พ. 60 -
19 พ.ค. 60

10 มิ.ย. 60 -
24 ธ.ค. 60
 รายละเอียดเพิ่มเติม...
24.

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา

มัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ)
รุ่นที่ 5

8 ก.พ. 60 -
31 มี.ค. 60

17 เม.ย. 60 -
26 มิ.ย. 60
 รายละเอียดเพิ่มเติม...
25.

มหาวิทยาลัยพิษณุโลก

มัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ-เฉพาะพื้นที่)
รุ่นที่ 23 จังหวัดภูเก็ต

8 ก.พ. 60 -
15 ก.พ. 60

19 ม.ค. 60 -
6 มี.ค. 60
 รายละเอียดเพิ่มเติม...
26.

มหาวิทยาลัยพะเยา

มัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ)
รุ่นที่ 7

8 ก.พ. 60 -
19 ก.พ. 60

20 ก.พ. 60 -
30 พ.ค. 60
 รายละเอียดเพิ่มเติม...
27.

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

มัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ-เฉพาะพื้นที่)
รุ่นที่ 1 จังหวัดฉะเชิงเทรา

24 ก.พ. 60 -
21 มี.ค. 60

23 มี.ค. 60 
30 เม.ย. 60
 รายละเอียดเพิ่มเติม...
28.

มหาวิทยาลับราชภัฏสงขลา

มัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ-เฉพาะพื้นที่)
รุ่นที่ 6 จังหวัดปัตตานี

28 ก.พ. 60 -
3 มี.ค. 60

6 มี.ค. 60 - 
26 มี.ค. 60
 รายละเอียดเพิ่มเติม...
29.

วิทยาลัยอินเตอร์
เทคลำปาง

มัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ-เฉพาะพื้นที่)
รุ่นที่ 8 จังหวัดลำปาง

28 ก.พ. 60 -
10 มี.ค. 60

24 มี.ค. 60 
30 เม.ย. 60
 รายละเอียดเพิ่มเติม...
30.

มหาวิทยาลัยพิษณุโลก

มัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ-เฉพาะพื้นที่)
รุ่นที่ 24 จังหวัดภูเก็ต

18 ก.พ. 60 -
7 มี.ค. 60

11 มี.ค. 60 - 
25 มี.ค. 60
 รายละเอียดเพิ่มเติม...
31.

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

มัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ-เฉพาะพื้นที่)
รุ่นที่ 1 จังหวัดเลย

10 มี.ค. 60 -
17 มี.ค. 60

25 มี.ค. 60 
8 เม.ย. 60
 รายละเอียดเพิ่มเติม...
32.

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

มัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ-เฉพาะพื้นที่)
รุ่นที่ 1 จังหวัดมุกดาหาร

10 มี.ค. 60 -
22 มี.ค. 60 

26 มี.ค. 60 
11 เม.ย. 60
 รายละเอียดเพิ่มเติม...
33.

มหาวิทยาลัยพิษณุโลก

มัคคุเทศก์เฉพาะ (ทะเลชายฝั่ง)
รุ่นที่ 9 จังหวัดภูเก็ต

16 มี.ค. 60 -
22 มี.ค. 60

27 มี.ค. 60 - 
10 เม.ย. 60
 รายละเอียดเพิ่มเติม...
34. มหาวิทยาลัยพะเยา
วิทยาเขตเชียงราย
มัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ)
รุ่นที่ 1
ถึงวันที่
30 เม.ย. 60
6 พ.ค. 60 - 
13 ส.ค. 60
 รายละเอียดเพิ่มเติม...
35.

มหาวิทยาลัยนเรศวร

มัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ)
รุ่นที่ 1

21 มี.ค. 60 -
20 เม.ย. 60

2 มิ.ย. 60 - 
4 พ.ย. 60
 รายละเอียดเพิ่มเติม...
36.

มหาวิทยาลัยรังสิต

มัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ)
รุ่นที่ 14

22 มี.ค. 60 -
16 มิ.ย. 60

23 มิ.ย. 60 - 
2 ธ.ค. 60
 รายละเอียดเพิ่มเติม...
37.

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

มัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ-เฉพาะพื้นที่)
รุ่นที่ 1 จังหวัดเลย

22 มี.ค. 60 -
3 เม.ย. 60

7 เม.ย. 60 - 
24 เม.ย. 60
 รายละเอียดเพิ่มเติม...
38.

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มัคคุเทศก์เฉพาะ (ทะเลชายฝั่ง)
รุ่นที่ 1

27 มี.ค. 60 -
3 เม.ย. 60

3 เม.ย. 60 - 
25 เม.ย. 60
 รายละเอียดเพิ่มเติม...
39.

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

มัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ)
รุ่นที่ 9

7 เม.ย. 60 -
28 เม.ย. 60

6 พ.ค. 60 - 
25 พ.ย. 60
 รายละเอียดเพิ่มเติม...
40.

สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตชลบุรี

มัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ-เฉพาะพื้นที่)
รุ่นที่ 1 จังหวัดฉะเชิงเทรา

12 เม.ย. 60 -
17 เม.ย. 60

19 เม.ย. 60 - 
30 เม.ย. 60
 รายละเอียดเพิ่มเติม...
41.

มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์

มัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ)
รุ่นที่ 1

14 เม.ย. 60 -
4 พ.ค. 60

4 พ.ค. 60 - 
12 ก.ค. 60
 รายละเอียดเพิ่มเติม...
42.

มหาวิทยาลัย
พิษณุโลก

โครงการฝึกอบรมผู้นำเที่ยว
รุ่นที่ 5

15 มิ.ย. 60 -
18 มิ.ย. 60

23 มิ.ย. 60 - 
16 ก.ค. 60
 รายละเอียดเพิ่มเติม...
43.

มหาวิทยาลัย
พิษณุโลก

มัคคุเทศก์เฉพาะ (ทะเลชายฝั่ง)
รุ่นที่ 10 จังหวัดภูเก็ต

ถึงวันที่
5 มิ.ย. 60

9 ก.ค. 60 - 
23 ก.ค. 60
 รายละเอียดเพิ่มเติม...
44.

มหาวิทยาลัย
พิษณุโลก

มัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ-เฉพาะพื้นที่)
รุ่นที่ 26 จังหวัดภูเก็ต

26 มิ.ย. 60 -
7 ก.ค. 60

10 ก.ค. 60 - 
25 ก.ค. 60
 รายละเอียดเพิ่มเติม...
45.

มหาวิทยาลัย
เซาธ์อีสบางกอก

มัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ-เฉพาะพื้นที่)
รุ่นที่ 7 จังหวัดฉะเชิงเทรา

26 มิ.ย. 60 -
10 ก.ค. 60

12 ก.ค. 60 - 
28 ก.ค. 60
 รายละเอียดเพิ่มเติม...
46.

มหาวิทยาลัย
เซาธ์อีสบางกอก

มัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ-เฉพาะพื้นที่)
รุ่นที่ 1 จังหวัดภูเก็ต

26 มิ.ย. 60 -
15 ก.ค. 60

17 ก.ค. 60 - 
2 ส.ค. 60
 รายละเอียดเพิ่มเติม...
47.

มหาวิทยาลัย
พิษณุโลก

มัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ-เฉพาะพื้นที่)
รุ่นที่ 12 จังหวัดเชียงใหม่

26 มิ.ย. 60 -
7 ก.ค. 60

11 ก.ค. 60 - 
27 ก.ค. 60
 รายละเอียดเพิ่มเติม...
48.

มหาวิทยาลัย
พิษณุโลก

มัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ-เฉพาะพื้นที่)
รุ่นที่ 2 จังหวัดฉะเชิงเทรา

26 มิ.ย. 60 -
9 ก.ค. 60

10 ก.ค. 60 - 
28 ก.ค. 60
 รายละเอียดเพิ่มเติม...
49.

มหาวิทยาลัย
เซาธ์อีสท์บางกอก

มัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 3

ถึงวันที่
1 ก.ย. 60

10 ก.ย. 60 - 
8 ธ.ค. 60
 รายละเอียดเพิ่มเติม...
50.

มหาวิทยาลัยสยาม

มัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ-เฉพาะพื้นที่) รุ่นที่ 2 จังหวัดภูเก็ต

19 ก.ค. 60 -
23 ก.ค. 60

25 ก.ค. 60 - 
9 ส.ค. 60
 รายละเอียดเพิ่มเติม...
51.

มหาวิทยาลัย
อินเตอร์เทคลำปาง

มัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 3

ถึงวันที่
28 ก.ค. 60

5 ส.ค. 60 - 
10 ธ.ค. 60
 รายละเอียดเพิ่มเติม...
52.

มหาวิทยาลัย
ฟาร์อีสเทอร์น

มัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ-เฉพาะพื้นที่)
รุ่นที่ 24 จังหวัดฉะเชิงเทรา

27 ก.ค. 60 -
27 ก.ค. 60

30 ก.ค. 60 - 
16 ส.ค. 60
 รายละเอียดเพิ่มเติม...
53.

วิทยาลัยชุมชนสตูล

มัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ-เฉพาะพื้นที่)
รุ่นที่ 1 จังหวัดสงขลา

ถึงวันที่
26 ก.ค. 60

1 ส.ค. 60 - 
15 ส.ค. 60
 รายละเอียดเพิ่มเติม...
54.

มหาวิทยาลัย
นเรศวร

มัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ-เฉพาะพื้นที่)
รุ่นที่ 33 จังหวัดฉะเชิงเทรา

ถึงวันที่
31 ก.ค. 60

2 ส.ค. 60 - 
16 ส.ค. 60
 รายละเอียดเพิ่มเติม...
55.

มหาวิทยาลัย
พิษณุโลก

มัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ-เฉพาะพื้นที่)
รุ่นที่ 13 จังหวัดเชียงใหม่

ถึงวันที่
27 ก.ค. 60

30 ก.ค. 60 - 
15 ส.ค. 60
 รายละเอียดเพิ่มเติม...
56.

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา

มัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ-เฉพาะพื้นที่)
รุ่นที่ 7 จังหวัดยะลา

ถึงวันที่
28 ก.ค. 60

2 ส.ค. 60 - 
16 ส.ค. 60
 รายละเอียดเพิ่มเติม...
57.

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏภูเก็ต

มัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ-เฉพาะพื้นที่)
รุ่นที่ 1 จังหวัดพังงา

ถึงวันที่
29 ก.ค. 60

2 ส.ค. 60 - 
16 ส.ค. 60
 รายละเอียดเพิ่มเติม...
58.

วิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอน

มัคคุเทศก์เฉพาะ (วัฒนธรรมท้องถิ่น)
รุ่นที่ 1 จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ถึงวันที่
29 ก.ค. 60

2 ส.ค. 60 - 
16 ส.ค. 60
 รายละเอียดเพิ่มเติม...
59.

สถาบันรัชต์ภาคย์

มัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ)
รุ่นที่ 5

14 ก.ย. 60 -
11 พ.ย. 60

18 พ.ย. 60 - 
9 เม.ย. 61
 รายละเอียดเพิ่มเติม...
60.

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

มัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ)
รุ่นที่ 1

14 ก.ย. 60 -
16 ต.ค. 60

4 พ.ย. 60 - 
7 เม.ย. 61
 รายละเอียดเพิ่มเติม...
61.

มหาวิทยาลัยพิษณุโลก

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้นำเที่ยว รุ่นที่ 8

26 ก.ย. 60 -
1 ต.ค. 60

6 ต.ค. 60 - 
29 ต.ค. 61
 รายละเอียดเพิ่มเติม...
62.

มหาวิทยาลัยสยาม

มัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 10

26 ก.ย. 60 -
29 ก.ย. 60

1 ต.ค. 60 - 
7 ม.ค. 61
 รายละเอียดเพิ่มเติม...
63.

มหาวิทยาลัยพิษณุโลก

มัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 10

ถึงวันที่
10 ต.ค. 60

11 ต.ค. 60 - 
24 ธ.ค. 60
 รายละเอียดเพิ่มเติม...
64.

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

มัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 1

ถึงวันที่
17 พ.ย. 60

20 พ.ย. 60 - 
28 ม.ค. 61
 รายละเอียดเพิ่มเติม...
65.

มหาวิทยาลัย
พิษณุโลก

มัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ)
รุ่นที่ 11

14 พ.ย. 60 -
4 ม.ค. 60

10 ม.ค. 61 - 
25 มี.ค. 61
 รายละเอียดเพิ่มเติม...
66.

มหาวิทยาลัย
รังสิต

มัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ)
รุ่นที่ 14

28 พ.ย. 60 -
28 ก.พ. 61

10 มี.ค. 61 - 
1 ก.ย. 61
รายละเอียดเพิ่มเติม...
66.

มหาวิทยาลัย
เซาธ์อีสท์บางกอก

มัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ)
รุ่นที่ 4

28 ธ.ค. 60 -
14 ก.พ. 61

19 ก.พ. 61 - 
4 พ.ค. 61
รายละเอียดเพิ่มเติม...
67. มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา
มัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ)
รุ่นที่ 14
5 ม.ค. 61 -
28 เม.ย. 61
5 พ.ค. 61 -
16 ส.ค. 61
รายละเอียดเพิ่มเติม...
68. มหาวิทยาลัยมหิดล มัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ)
รุ่นที่ 9
9 ม.ค. 61 -
20 เม.ย. 61
3 ก.พ. 61 -
29 ก.ค. 61
รายละเอียดเพิ่มเติม...
69. มหาวิทยาลัย
เซาธ์อีสท์บางกอก
โครงการอบรมหลักสูตรผู้นำเที่ยว รุ่นที่ 1 11 ม.ค. 61 -
19 ก.พ. 61
22 ก.พ. 61 -
23 มี.ค. 61
รายละเอียดเพิ่มเติม...
70. มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย
โครงการอบรมหลักสูตรผู้นำเที่ยว รุ่นที่ 1 ถึงวันที่
15 ม.ค. 61
17 ม.ค. 61 -
4 ก.พ. 61
รายละเอียดเพิ่มเติม...
71. มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
มัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ)
รุ่นที่ 1
ถึงวันที่
10 ก.พ. 61
23 ก.พ. 61 -
1 ก.ค. 61
รายละเอียดเพิ่มเติม...
72. มหาวิทยาลัย
พิษณุโลก
โครงการอบรมหลักสูตรผู้นำเที่ยว รุ่นที่ 10 ถึงวันที่
12 ก.พ. 61
16 ก.พ. 61 -
20 มี.ค. 61
รายละเอียดเพิ่มเติม...
73. มหาวิทยาลัยสยาม มัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ)
รุ่นที่ 11
ถึงวันที่
13 ก.พ. 61
14 ม.ค. 61 -
8 เม.ย. 61
รายละเอียดเพิ่มเติม...
74. มหาวิทยาลัยพะเยา มัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ)
รุ่นที่ 1
3 เม.ย. 61
30 เม.ย. 61
5 พ.ค. 61 -
23 ก.ย. 61
รายละเอียดเพิ่มเติม...
75. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ)
รุ่นที่ 28
24 ม.ค. 61
16 มี.ค. 61
26 มี.ค. 61 -
17 ก.ค. 61
รายละเอียดเพิ่มเติม...
76. วิทยาลัยอินเตอร์เทค
ลำปาง
มัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ)
รุ่นที่ 4
7 ก.พ. 61
23 ก.พ. 61
10 มี.ค. 61 -
22 ก.ค. 61
รายละเอียดเพิ่มเติม...
77. วิทยาลัยพิษณุโลก มัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ)
รุ่นที่ 12
ถึงวันที่
4 เม.ย. 61
25 เม.ย. 61 -
8 ก.ค. 61
รายละเอียดเพิ่มเติม...
78. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ)
รุ่นที่ 22
ถึงวันที่
14 มี.ค. 61
26 มี.ค. 61 -
17 มิ.ย. 61
รายละเอียดเพิ่มเติม...
79. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ)
รุ่นที่ 9
23 ก.พ. 61
18 พ.ค. 61
9 มิ.ย. 61 -
23 ธ.ค. 61
รายละเอียดเพิ่มเติม...
80. สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตศรีสะเกษ
มัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ)
รุ่นที่ 1
28 ก.พ. 61 -
20 เม.ย. 61
5 พ.ค. 61 -
25 ส.ค. 61
รายละเอียดเพิ่มเติม...
81. มหาวิทยาลัยนเรศวร มัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ)
รุ่นที่ 9
8 มี.ค. 61 -
20 เม.ย. 61
28 เม.ย. 61 -
30 มิ.ย. 61
รายละเอียดเพิ่มเติม...
82. สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตกระบี่
มัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ)
รุ่นที่ 1
8 มี.ค. 61 -
16 มี.ค. 61
25 พ.ค. 61 -
31 ก.ค. 61
รายละเอียดเพิ่มเติม...
83. มหาวิทยาลัยธนบุรี มัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ)
รุ่นที่ 1
8 มี.ค. 61 -
6 พ.ค. 61
9 พ.ค. 61 -
11 ก.ค. 61
รายละเอียดเพิ่มเติม...
84. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โครงการอบรมหลักสูตรผู้นำเที่ยว รุ่นที่ 1 19 มี.ค. 61 -
20 เม.ย. 61
3 พ.ค. 61 -
1 มิ.ย. 61
รายละเอียดเพิ่มเติม...
85. สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี มัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ)
รุ่นที่ 1
19 มี.ค. 61 -
21 มี.ค. 61
1 เม.ย. 61 -
19 ส.ค. 61
รายละเอียดเพิ่มเติม...
86. มหาวิทยาลัยพิษณุโลก โครงการอบรมหลักสูตรผู้นำเที่ยว รุ่นที่ 11 8 มี.ค. 61 -
24 มี.ค. 61
27 มี.ค. 61 -
28 เม.ย. 61
รายละเอียดเพิ่มเติม...
87. สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ มัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ)
รุ่นที่ 1
27 มี.ค. 61 -
30 มี.ค. 61
7 เม.ย. 61 -
19 ส.ค. 61
รายละเอียดเพิ่มเติม...
88. สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา มัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ)
รุ่นที่ 1
ถึงวันที่
20 ก.พ. 61
21 เม.ย. 61 -
26 ส.ค. 61
รายละเอียดเพิ่มเติม...
87. วิทยาลัยชุมชนสตูล มัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ)
รุ่นที่ 1
ถึงวันที่
2 พ.ค. 61
15 พ.ค. 61 -
26 ก.ค. 61
รายละเอียดเพิ่มเติม...
88. วิทยาลัยอินเตอร์เทค
ลำปาง
มัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ)
รุ่นที่ 4
18 เม.ย. 61 -
28 เม.ย. 61
5 พ.ค. 61 -
9 ก.ย. 61
รายละเอียดเพิ่มเติม...
89. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ)
รุ่นที่ 2
20 เม.ย. 61 -
25 พ.ค. 61
2 มิ.ย. 61 -
22 ธ.ค. 61
รายละเอียดเพิ่มเติม...
90. มหาวิทยาลัยพิษณุโลก โครงการอบรมหลักสูตรผู้นำเที่ยว รุ่นที่ 12 11 เม.ย. 61 -
30 เม.ย. 61
4 พ.ค. 61 -
31 พ.ค. 61
รายละเอียดเพิ่มเติม...
91. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โครงการอบรมหลักสูตรผู้นำเที่ยว รุ่นที่ 1 18 พ.ค. 61 -
3 มิ.ย. 61
7 มิ.ย. 61 -
2 ก.ค. 61
รายละเอียดเพิ่มเติม...
92. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โครงการอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป
(ต่างประเทศ) รุ่นที่ 6
22 พ.ค. 61 -
29 มิ.ย. 61
21 ก.ค. 61 -
9 ธ.ค. 61
รายละเอียดเพิ่มเติม...
93. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โครงการอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป
(ต่างประเทศ) รุ่นที่ 2
23 พ.ค. 61 -
3 มิ.ย. 61
7 มิ.ย. 61 -
8 ส.ค. 61
รายละเอียดเพิ่มเติม...
94. มหาวิทยาลัยพิษณุโลก โครงการอบรมหลักสูตรผู้นำเที่ยว รุ่นที่ 13 24 พ.ค. 61 -
2 มิ.ย. 61
8 มิ.ย. 61 -
4 ก.ค. 61
รายละเอียดเพิ่มเติม...
95. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ)
รุ่นที่ 4
ถึงวันที่
9 เม.ย. 61
21 เม.ย. 61 -
22 ต.ค. 61
รายละเอียดเพิ่มเติม...
96. มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสบางกอก มัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ)
รุ่นที่ 5
7 มิ.ย. 61
3 ต.ค. 61
8 ต.ค. 61 -
19 ธ.ค. 61
รายละเอียดเพิ่มเติม...
97. สถาบันรัชต์ภาคย์ มัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ)
รุ่นที่ 6
ถึงวันที่
11 ก.ค. 61
16 ก.ค. 61 -
26 ก.ย. 61
รายละเอียดเพิ่มเติม...
98. มหาวิทยาลัยพิษณุโลก มัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ)
รุ่นที่ 13
ถึงวันที่
10 ก.ค. 61
18 ก.ค. 61 -
30 ก.ย. 61
รายละเอียดเพิ่มเติม...
99. มหาวิทยาลัยสยาม มัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ)
รุ่นที่ 12
ถึงวันที่
23 มิ.ย. 61

24 มิ.ย. 61 -
23 ก.ย. 61

รายละเอียดเพิ่มเติม...
100. วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม มัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ)
รุ่นที่ 1
ถึงวันที่
20 ก.ค. 61
4 ส.ค. 61 -
28 .ย. 61
รายละเอียดเพิ่มเติม...
101. มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี มัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ)
รุ่นที่ 2
ถึงวันที่
1 ก.ค. 61
3 ก.ค. 61 -
31 ส.ค. 61
รายละเอียดเพิ่มเติม...
102. มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี โครงการอบรมหลักสูตรผู้นำเที่ยว รุ่นที่ 1 ถึงวันที่
1 ก.ค. 61

3 ก.ค. 61 -
31 ก.ค. 61

รายละเอียดเพิ่มเติม...
103. มหาวิทยาลัยพิษณุโลก โครงการอบรมหลักสูตรผู้นำเที่ยว รุ่นที่ 14 ถึงวันที่
10 ก.ค. 61
11 ก.ค. 61 -
7 ส.ค. 61
รายละเอียดเพิ่มเติม...
104. มหาวิทยาลัยธนบุรี โครงการอบรมหลักสูตรผู้นำเที่ยว รุ่นที่ 1 ถึงวันที่
14 ส.ค. 61
17 ส.ค. 61 -
15 ก.ย. 61
รายละเอียดเพิ่มเติม...
105 มหาวิทยาลัยนเรศวร มัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ)
รุ่นที่ 10
ถึงวันที่
3 ส.ค. 61
18 ส.ค. 61 -
20 ต.ค. 61
รายละเอียดเพิ่มเติม...
106 มหาวิทยาลัยธนบุรี มัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ)
รุ่นที่ 2
ถึงวันที่
25 ส.ค. 61
1 ก.ย. 61 -
14 ม.ค. 62
รายละเอียดเพิ่มเติม...
107 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ)
รุ่นที่ 2
14 ส.ค. 61
25 ส.ค. 61
27 ส.ค. 61 -
25 ต.ค. 61
รายละเอียดเพิ่มเติม...
108 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โครงการอบรมหลักสูตรผู้นำเที่ยว รุ่นที่ 1 15 ส.ค. 61
24 ส.ค. 61
27 ส.ค. 61 -
21 ก.ย. 61
รายละเอียดเพิ่มเติม...
109 มหาวิทยาลัยพิษณุโลก มัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ)
รุ่นที่ 14
ถึงวันที่
2 ต.ค. 61
10 ต.ค. 61 -
23 ธ.ค. 61
รายละเอียดเพิ่มเติม...
110 วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก โครงการอบรมหลักสูตรผู้นำเที่ยว รุ่นที่ 3 ถึงวันที่
23 ต.ค. 61
26 ต.ค. 61 -
24 พ.ย. 61
รายละเอียดเพิ่มเติม...
111 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ มัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ)
รุ่นที่ 1
ถึงวันที่
19 ต.ค. 61
27 ต.ค. 61 -
31 มี.ค. 62
รายละเอียดเพิ่มเติม...
112 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 1 26 ก.ย. 61
12 ต.ค. 61
15 ต.ค. 61 -
6 ธ.ค. 61
รายละเอียดเพิ่มเติม...
113 มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี โครงการอบรมหลักสูตรผู้นำเที่ยว รุ่นที่ 1 26 ก.ย. 61
7 ต.ค. 61
9 ต.ค. 61 -
12 พ.ย. 61
รายละเอียดเพิ่มเติม...
114 มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี มัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 1 ถึงวันที่
7 ต.ค. 61
9 ต.ค. 61 -
22 ธ.ค. 61
รายละเอียดเพิ่มเติม...
115 มหาวิทยาลัยพิษณุโลก โครงการอบรมหลักสูตรผู้นำเที่ยว รุ่นที่ 17 3 ต.ค. 61
17 ต.ค. 61
22 ต.ค. 61 -
18 พ.ย. 61
รายละเอียดเพิ่มเติม...
116 มหาวิทยาลัยมหิดล มัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 10 3 ต.ค. 61
17 ต.ค. 61
22 ต.ค. 61 -
18 พ.ย. 61
รายละเอียดเพิ่มเติม...
117 มหาวิทยาลัยนเรศวร มัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 11 1 พ.ย. 61
9 พ.ย. 61
17 พ.ย. 61 -
27 พ.ย. 61
รายละเอียดเพิ่มเติม...
118 วิทยาลัยอินเตอร์
เทคลำปาง
มัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 5 ถึงวันที่
16 พ.ย. 61
24 พ.ย. 61 -
7 เม.ย. 62
รายละเอียดเพิ่มเติม...
119 มหาวิทยาลัยรามคำแหง มัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 1 ถึงวันที่
30 พ.ย. 61
11 ธ.ค. 61 -
22 ก.พ. 62
รายละเอียดเพิ่มเติม...
120 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โครงการอบรมหลักสูตรผู้นำเที่ยว รุ่นที่ 1 12 พ.ย. 61
25 พ.ย. 61
27 พ.ย. 61 -
2 ม.ค. 62
รายละเอียดเพิ่มเติม...
121 วิทยาลัยชุมชนสตูล โครงการอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป
(ต่างประเทศ) รุ่นที่ 2
12 พ.ย. 61
7 ธ.ค. 61
17 ธ.ค. 61 -
28 ก.พ. 62
รายละเอียดเพิ่มเติม...
122 มหาวิทยาลัยมหิดล มัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 10 ถึงวันที่
31 ธ.ค. 61
19 ม.ค. 61 -
21 ก.ค. 62
รายละเอียดเพิ่มเติม...
123 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 3 ถึงวันที่
25 พ.ย. 61
27 พ.ย. 61 -
8 ก.พ. 62
รายละเอียดเพิ่มเติม...
124 สถาบันรัชต์ภาคย์ มัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 7 ถึงวันที่
10 พ.ย. 61
16 พ.ย. 61 -
24 ก.พ. 62
รายละเอียดเพิ่มเติม...
125 มหาวิทยาลัยพิษณุโลก โครงการอบรมหลักสูตรผู้นำเที่ยว รุ่นที่ 18 ถึงวันที่
21 พ.ย. 61
26 พ.ย. 61 -
23 ธ.ค. 61
รายละเอียดเพิ่มเติม...
126 มหาวิทยาลัยพิษณุโลก มัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 15 ถึงวันที่
26 ธ.ค. 61
9 ม.ค. 62 -
24 มี.ค. 62
รายละเอียดเพิ่มเติม...
127 มหาวิทยาลัยสยาม มัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 13 ถึงวันที่
30 พ.ย. 61
4 ธ.ค. 61 -
10 มี.ค. 62
รายละเอียดเพิ่มเติม...
128 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 5 ถึงวันที่
30 พ.ย. 61
3 ธ.ค. 61 -
20 ม.ค. 62
รายละเอียดเพิ่มเติม...
129 มหาวิทยาลัยธนบุรี โครงการอบรมหลักสูตรผู้นำเที่ยว รุ่นที่ 2 ถึงวันที่
22 ม.ค. 62
25 ม.ค. 62 -
24 ก.พ. 62
รายละเอียดเพิ่มเติม...
130 มหาวิทยาลัยนเรศวร มัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 11 7 ธ.ค. 61
4 ม.ค. 62
19 ม.ค. 62 -
23 มี.ค. 62
รายละเอียดเพิ่มเติม...
131 มหาวิทยาลัยพิษณุโลก โครงการอบรมหลักสูตรผู้นำเที่ยว รุ่นที่ 19 20 ธ.ค. 61
29 ธ.ค. 61
7 ม.ค. 62 -
3 ก.พ. 62
รายละเอียดเพิ่มเติม...
132 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 1 27 ธ.ค. 61
12 ม.ค. 62
14 ม.ค. 62 -
10 มี.ค. 62
รายละเอียดเพิ่มเติม...
133 วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก โครงการอบรมหลักสูตรผู้นำเที่ยว รุ่นที่ 4  4 ม.ค. 61
26 มี.ค. 62
29 มี.ค. 62 -
6 พ.ค. 62
รายละเอียดเพิ่มเติม...
134 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 15 ถึงวันที่
27 เม.ย. 62
5 พ.ค. 62 -
27 ก.ย. 62
รายละเอียดเพิ่มเติม...
135 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต มัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 3 18 ม.ค. 62
7 ก.พ. 62
13 ก.พ. 62 -
28 เม.ย. 62
รายละเอียดเพิ่มเติม...

 

วันที่ประกาศ 18 ม.ค. 2562;