รูปงานบริการและมาตรฐานท่องเที่ยว
รูปงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
รูปงานพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
รูปงานกิจการภาพยนต์และวิดีทัศน์ต่างประเทศ
รูปงานมาตรฐานบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO)

วิสัยทัศน์ด้าน ICT
“ใช้ไอซีทีในการส่งเสริมสนับสนุน การพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยว” • ไม่พบกิจกรรมของวันนี้
 • สถิติการถ่ายทำภาพยนตร์
  ต่างประเทศในประเทศไทย

  605 เรื่อง

  ดูรายละเอียด

  ณ 11 ก.ค. 59

  สถิติจำนวน
  มัคคุเทศก์

  67,272 คน

  ดูรายละเอียด

  ณ 30 พ.ย. 59

  สถิติจำนวน
  ธุรกิจนำเที่ยว

  12,166 ราย

  ดูรายละเอียด

  ณ 30 พ.ย. 59

  สถิติผู้ประกอบการ
  ที่ได้รับมาตรฐาน

  4,723 แห่ง

  ดูรายละเอียด

  ณ 1 พ.ย. 59

  สถิติจำนวน
  นักท่องเที่ยว

  27 ล้านคน

  ดูรายละเอียด

  ณ 7 พ.ย. 59

  สกุลเงิน รับซื้อ ขาย
  ไอคอนสุกลเงินดอลลาร์สหรัฐ USD 34.64 35.31
  ไอคอนสกุลเงินปอนด์ GBP 44.65 42.73
  ไอคอนสกุลเงินยูโร EUR 38.60 39.84
  ไอคอนสกุลเงินดอลลาร์ฮ่องกง HKD 4.41 4.59
  ไอคอนสกุลเงินหยวนจีน CNY 5.40 4.89