สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขาภาคตะวันออก

สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
สาขาภาคตะวันออก

สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี
223 หมู่ 1 ถ. บางนา - ตราด ต. หนองไม้แดง อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
โทร : 038 - 054199
แฟกซ์ : 038 - 054199

;