สถิตินักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทย ปี 2559 (จำแนกตามสัญชาติและถิ่นที่อยู่)
 • สถิตินักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทย ปี 2559 (จำแนกตามสัญชาติและถิ่นที่อยู่)
  เดือน จำแนกตามสัญชาติ จำแนกตามที่อยู่
  มกราคม  
  กุมภาพันธ์  
  มีนาคม  
  เมษายน  
  พฤษภาคม  
  มิถุนายน  
  กรกฏาคม  
  สิงหาคม  
  กันยายน  
  ตุลาคม  
  พฤศจิกายน  
  ธันวาคม  
  มกราคม - สิงหาคม