สถิติกองทะเบียน

สถิติจำนวนยอดจดทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์