รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว

ข้อมูลผู้บริหาร
นายอักษร แสนใหม่

ตำแหน่ง
รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่ สนามกีฬาแห่งชาติ ถนนพระรามที่ 1
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ :
โทรสาร   :
e-mail :

การประชุมคณะกรรมการติดตามแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2561

วันอังคาร ที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2561 ของกรมการท่องเที่ยว ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 กรมการท่องเที่ยว

  • ไม่พบกิจกรรมของวันนี้
  •