รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว

ข้อมูลผู้บริหาร
นายอักษร แสนใหม่

ตำแหน่ง
รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่ สนามกีฬาแห่งชาติ ถนนพระรามที่ 1
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ :
โทรสาร   :
e-mail :

สัมภาษณ์เกี่ยวกับนโยบายการจัดการและบริหารงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมการท่องเที่ยว

เมื่อวันที่25 กรกฎาคม 2560 เวลา 14.30 น. นายอักษร แสนใหม่ รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับนโยบายการจัดการและบริหารงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมการท่องเที่ยว กับที่ปรึกษาจากสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อนำไปจัดทำเป็นแผนปฏิบัติการดิจิดัลของกรมการท่องเที่ยว และออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมการท่องเที่ยว

 
  • ไม่พบกิจกรรมของวันนี้
  •