ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์


ยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยว : ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
1. การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้า / บริการด้านการท่องเที่ยว
2. การพัฒนาการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว
3. การเสริมสร้างเครือข่ายและพันธมิตรกับประเทศอาเซียนและนานาชาติ เพื่อเชื่อมโยงให้เกิดการพัฒนา การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
4. การพัฒนาองค์กรและระบบงาน

เป้าประสงค์
1. กลไกการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาและเชื่อมโยงอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
2. บุคลากรด้านการท่องเที่ยวมีขีดความสามารถ คุณภาพ และปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการ ของ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
3. องค์ความรู้ และระบบสารสนเทศมีความทันสมัย และเป็นที่น่าเชื่อถือสําหรับใช้ในการประกอบการ ตัดสินใจในการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว

กลยุทธ์
1. พัฒนาจัดทําผังสถิติทางการ และแผนสถิติข้อมูล และดําเนินการจัดเก็บรวบรวม และเผยแพร่ข้อมูล สถิติด้านการท่องเที่ยวทุกด้านให้มีความทันสมัย
2. พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการท่องเที่ยว
3. สร้างนวัตกรรมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยว รวมถึงศึกษาเปรียบเทียบองค์ความรู้จาก ต่างประเทศ
4. ประสาน ส่งเสริม และสนับสนุนให้มีการพัฒนาบุคลากรการท่องเที่ยว ร่วมกับธุรกิจเอกชน สถาบัน ทางการศึกษา สถาบันทางวิชาการ รวมทั้งสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยว ผลิตบุคลากร การท่องเที่ยว ที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เพื่อให้มีความรู้ด้านการบริหารจัดการ และ การประสานงาน
5. ประสาน บูรณาการและสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกรมการท่องเที่ยวใน การบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว เพื่อสร้างความสามารถในการรองรับ (Carrying Capacity) นักท่องเที่ยว
6. ประสาน ส่งเสริม และสนับสนุนสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมาคมหรือชมรมของผู้ ประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เพื่อให้เกิดการบูรณาการการทํางานร่วมกัน
เป้าประสงค์
1. สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวมีคุณภาพได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ และสร้างความเชื่อมั่น แก่ นักท่องเที่ยว
2. นักท่องเที่ยวได้รับความสะดวกและความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
3. เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว และการถ่ายทําภาพยนตร์ต่างประเทศใน
ประเทศไทย

กลยุทธ์
1. ศึกษา วิจัยพฤติกรรมการบริโภคของนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานสินค้า / บริการด้านการท่องเที่ยว ให้สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยว (Demand-side)
2. กําหนดและพัฒนามาตรฐานอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
3. กํากับ ส่งเสริม สนับสนุน การตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ทั้งบริการ ท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยว ธุรกิจนําเที่ยว มัคคุเทศก์และผู้นําเที่ยว
4. พัฒนา กํากับ ส่งเสริม และสนับสนุนธุรกิจนําเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้นําเที่ยว
5. พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานเครือข่ายในการจัดกิจกรรมทางการท่องเที่ยว
6. พัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟูและเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว ทั้งที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติทาง วัฒนธรรมและที่มนุษย์สร้างขึ้น
7. พัฒนา และประสานงานเครือข่าย เพื่อให้เกิดการอํานวยความสะดวก การป้องกัน และรักษา ความปลอดภัยทางการท่องเที่ยว
8. ส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจการสร้างและถ่ายทําภาพยนตร์ต่างประเทศในราชอาณาจักร
9. สนับสนุนให้เกิดการลงทุนของภาคเอกชน เพื่อพัฒนาและสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ๆ ที่จะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศ
เป้าประสงค์
1. การท่องเที่ยวไทยมีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
2. ประเทศมีบทบาทเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน
3. ประเทศไทยมีเครือข่ายและพันธมิตรด้านการท่องเที่ยวทั่วโลก

กลยุทธ์
1. พัฒนา และประสานการดําเนินการความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวตามพันธกรณีระหว่างประเทศ กฎบัตรอาเซียน และข้อตกลงอาเซียน (โดยเฉพาะ ASEAN Mutual Recognition Arrangement: MRA) 32 ตําแหน่ง) กับหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
2. ริเริ่มและผลักดันภารกิจ และกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวที่ส่งเสริมการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวระหว่าง ประเทศ (Connectivity) โดยเฉพาะในอาเซียน (Association of South East Asian Nations :ASEAN)
3. ส่งเสริมและพัฒนาระบบ กฎ ระเบียบ และระบบเชื่อมโยงธุรกิจท่องเที่ยวไทยกับต่างประเทศรวมถึง อาเซียน (Association of South East Asian Nations : ASEAN)
4. เชื่อมโยงหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวภาครัฐและสร้างเครือข่ายความเชื่อมโยงให้กับภาคธุรกิจระหว่าง ประเทศ
5. ส่งเสริมและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และบุคลากรด้านการท่องเที่ยวแก่ประเทศสมาชิกอาเซียนและ นานาชาติ
6. สร้างกลไกเพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยวได้อย่างแท้จริง
เป้าประสงค์
1. โครงสร้างการบริหารและมีการจัดการองค์กร เป็นองค์กรอัจฉริยะ (Smart Organization)
2. มีระบบงาน และวิธีการทํางานที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย
3. บุคลากรมีศักยภาพและขีดความสามารถอย่างมืออาชีพ
4. มีการบริหารจัดการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบต่อเนื่อง

กลยุทธ์
1. มอบอํานาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ท่องเที่ยวและกี าจังหวัด และกระจายอํานาจให้ท้องถิ่นในการดําเนินการตามแผนงานและโครงการด้านการท่องเที่ยวในระดับพื้นที่
2. ปรับปรุงระบบและกระบวนการทํางานมีประสิทธิภาพ ทันสมัย รวมทั้งพัฒนารูปแบบการทํางานให้มี ลักษณะเชิงบูรณาการและมีเครือข่ายการทํางาน ทั้งภายในกรมและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคท้องถิ่น ธุรกิจเอกชน และชุมชน
3. พัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูลการบริหาร (Management Information System : MIS) เพื่อการตัดสินใจ และการดําเนินงานตามภารกิจของกรม
4. จัดทําแผนการพัฒนาบุคลากรของกรมการท่องเที่ยว และจัดให้มีการพัฒนาบุคลากรของกรมการท่องเที่ยว ให้มีความรู้ ทักษะ ความสามารถ ตามแผนพัฒนาบุคลากร
5. ส่งเสริมกิจกรรมสร้างและสานสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในกรมทุกระดับ เพื่อสร้างจิตสํานึกและ วัฒนธรรมองค์กรร่วมกัน
6. ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยว และแลกเปลี่ยนข้อมูลระดับประเทศและนานาชาติ (Knowledge Management: KM)