ผู้บริหาร


 
นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์

อธิบดีกรมการท่องเที่ยว

 
 

รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว

รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว

 
 
/view/1/ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว/TH-TH
นายบุญเสริม ขันแก้ว

ผู้อำนวยการ
กองพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

นางสาววันทนา แจ้งประจักษ์

ผู้อำนวยการ
กองพัฒนาบริการท่องเที่ยว

นายอุดม มัตสยะวนิชกูล

ผู้อำนวยการ
กองทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

 
 
 
นางสาวอุบลวรรณ สุจริตกุล

ผู้อำนวยการ กองพัฒนา
มาตรฐานบุคลากรด้านการท่องเที่ยว

นางสาววรธีรา สุวรรณศร

ผู้อำนวยการ กองกิจการ
ภาพยนต์และวิดิทัศน์ต่างประเทศ

 
นายสันติ ป่าหวาย

รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม

นางกัญจนพร กระจ่างแจ่ม

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

นายพรรธน์ วีระพละ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร