ผู้บริหาร
 

นางสาวจันทร์จิรา จันทนจุลกะ

เลขานุการกรม
0-2216-6905
E-mail :[email protected]

 

ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ รูปภาพ
 
นางสาวทัศนีย์ วีระสิทธิ์
 
หัวหน้ากลุ่มช่วย
อำนวยการและสารบรรณ 
Chief, 
Secretariat Section
Ext. : 1101
Tel : 0-2216-6908 
 

E-mail [email protected]

 

 
 
นางสาวกมลวรรณ วิเศษยา
 
หัวหน้ากลุ่มการคลัง 
Chief, 
Finance Section
Ext. : -
Tel : 0-2216-6661 
 

E-mail : [email protected]

 

 
 
นางนพรัตน์ จารุศิริ
 
หัวหน้ากลุ่มการเจ้าหน้าที่ 
Chief,
Personal Section
Ext. : 1201
Tel : 0-2216-6909
 

E-mail [email protected]

 

 
 
นางอรวรรณ เนาว์ประโคน สุคันธนาค หัวหน้ากลุ่มนิติการ 
Chief, 
Legal Affairs Section
Ext. : 1701 
Tel : 0-2216-6659 
 

E-mail [email protected]

 

 
 
นางสาวภัทรธิดา จูสกุลวิจิตร

 

หัวหน้ากลุ่มประชาสัมพันธ์ 
Chief, 
Public Relations
Ext. : 1401 

Tel : 0-2219-4028 

 

E-mail : [email protected]

 

 
 

นายสุบรรณ ประครองใจ

 

 

หัวหน้ากลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
Chief, 
Information 
Technology
Ext. : -
Tel : 0-2219-4026 
 

E-mail [email protected]

 

 
  
ว่าที่ร้อยเอก สันติพงศ์ บุลยเลิศ
 
หัวหน้ากลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ  
Chief, 
Ext. : 8501
Tel : 0-2214-3926 
 

E-mail [email protected]

 

 
 
นางสาวนิศารัตน์ วรประดิษฐ์   หัวหน้ากลุ่มแผนงาน 
Chief,  
Planning
Ext. : 1502
Tel : 0-2219-2603 
 

E-mail [email protected]

 

 
 
;