ผู้บริหารกองพัฒนามาตรฐานบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
 

นางสาวอุบลวรรณ สุจริตกุล

ผู้อานวยการกองพัฒนามาตรฐานบุคลากรด้านการท่องเที่ยว

E-mail : [email protected]

 

ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ รูปภาพ
 
นางสาวสุดาภรณ์ วัดจินดา
 
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป Ext. : -
Tel : -
 

E-mail [email protected]

 

 
 
นางพัฒนศิริ ศัลยสิริ อิ้วตกส้าน
 
หัวหน้ากลุ่มวิชาการและประสานความร่วมมือ  Ext. : -
Tel : -
 

Email [email protected]

 

 
 
นางสาวสุพัฒนา ศักดิ์ปิยะพันธ์
 
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว  Ext. : -
Tel : -
 

E-mail [email protected]

 

 
 
นางสาวอนุธิดา สุดสม หัวหน้ากลุ่มทะเบียนและตรวจประเมิน  Ext. : -
Tel : -
 

E-mail [email protected]

 

 
 
นางพัฒนศิริ ศัลยสิริ อิ้วตกส้าน หัวหน้ากลุ่มการต่างประเทศ  Ext. : -
Tel :  02 219 4024 
 

E-mail [email protected]

 

 
 
 
;