ติดต่อสำนักงานเลขานุการกรม
สำนักงานเลขานุการกรม
ชั้น 3 อาคาร 1 กรมการท่องเที่ยว   
ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0 2216 6905
โทรสาร 0 2216 6657

กลุ่มช่วยอำนวยการและสารบรรณ
ชั้น 1 อาคาร 1 กรมการท่องเที่ยว   
ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0 2216 6908
โทรสาร 0 2216 6906

กลุ่มการเจ้าหน้าที่
ชั้น 3 อาคาร 1 กรมการท่องเที่ยว   
ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0 2216 6909
โทรสาร 0 2216 6909

กลุ่มการคลัง
ชั้น 1 อาคาร 1 กรมการท่องเที่ยว   
ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0 2216 6661, 0 2216 5635
โทรสาร 0 2216 6661, 0 2219 1665

กลุ่มประชาสัมพันธ์
ชั้น 1 อาคาร 2 กรมการท่องเที่ยว   
ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0 2219 4028
โทรสาร 0 2219 4028

กลุ่มแผนงาน
ชั้น 5 อาคาร 2 กรมการท่องเที่ยว   
ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0 2219 2603
โทรสาร 0 2219 2603

กลุ่มเทคโยนโลยีสารสนเทศ
ชั้น 4 อาคาร 1 กรมการท่องเที่ยว   
ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0 219 4026
โทรสาร 0 219 4026

กลุ่มนิติการ
ชั้น 4 อาคาร 1 กรมการท่องเที่ยว   
ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0 2219 4025
โทรสาร 0 2219 4025

กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
โรงรถ กรมการท่องเที่ยว   
ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0 2219 2170
โทรสาร 0 2219 2170
;