ติดต่อกองพัฒนามาตรฐานบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
กองพัฒนามาตรฐานบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
ชั้น 5 อาคาร 2 กรมการท่องเที่ยว   
ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0 2219 2172
โทรสาร 0 2219 2172


กลุ่มบริหารงานทั่วไป
ชั้น 5 อาคาร 2 กรมการท่องเที่ยว      
ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0 2219 2172
โทรสาร 0 2219 2172

กลุ่มวิชาการและประสานความร่วมมือ
ชั้น 5 อาคาร 2 กรมการท่องเที่ยว    
ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0 2219 2172
โทรสาร 0 2219 2172

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรการท่องเที่ยว
ชั้น 5 อาคาร 2 กรมการท่องเที่ยว     
ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0 2219 2172
โทรสาร 0 2219 2172

กลุ่มทะเบียนและตรวจประเมิน
ชั้น 5 อาคาร 2 กรมการท่องเที่ยว    
ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0 2219 2172
โทรสาร 0 2219 2172

กลุ่มการต่างประเทศ
ชั้น 3 อาคาร 2 กรมการท่องเที่ยว   
ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0 2219 4024
โทรสาร 0 2216 6658
;