คำสั่ง-ประกาศ สำนักงานเลขานุการกรม

ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินสำหรับใช้งานเป็นการทั่วไป

นโยบายการใช้งานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) ของกรมการท่องเที่ยว

แต่งตั้งคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมการท่องเที่ยว

แต่งตั้งผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

นโยบายการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์กรมการท่องเที่ยว (E-Submission)

ระเบียบกรมการท่องเที่ยว ว่าด้วยการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย พ.ศ. ๒๕๕๗ และประกาศกรมการท่องเที่ยว เรื่อง นโยบายการใช้เครือข่ายสังคม

1
;