แนวทางการพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน ด้านการท่องเที่ยวและการบริการ ในยุคไทยแลนด์ ๔.๐

โอกาสและเส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากรทางการศึกษาเชื่อมโยงกับ ระบบสนับสนุนที่ใช้มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อผลิตกาลังคนที่มีคุณภาพสู่อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

แนวทางการจัดตั้งสถาบันพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านการท่องเที่ยว สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพของการท่องเที่ยวไทย

ทิศทางการอุดมศึกษา เพื่อสนับสนุนการเดินหน้าประเทศไทย ด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

1
;