แนวทางการจัดตั้งสถาบันพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านการท่องเที่ยว สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพของการท่องเที่ยวไทย

ดาวน์โหลดเอกสาร;