โอกาสและเส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากรทางการศึกษาเชื่อมโยงกับ ระบบสนับสนุนที่ใช้มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อผลิตกาลังคนที่มีคุณภาพสู่อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

ดาวน์โหลดเอกสาร;