ประกาศกรมการท่องเที่ยว เรื่อง การขอเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค สำหรับกรณีเปลี่ยนผ่านประเภทใบอนุญาต จากมัคคุเทศก์เฉพาะ เป็นมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค

มัคคุเทศก์ที่มีสิทธิเข้ารับการอบรมต้องเป็นมัคคุเทศก์ที่มีใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ประเภทมัคคุเทศก์เฉพาะ ใบอนุญาตจะสิ้นอายุระหว่างวันที่ 11 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 11 เมษายน 2564 เป็นมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค ภาคกลาง ภาคใต้ และภาคเหนือ และใบอนุญาตจะสิ้นอายุระหว่างวันที่ 11 เมษายน 2562 เป็นต้นไป เป็นมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การยื่นความจำนงฝึกอบรม ได้ 2 วิธี คือ  

1. ยื่นแบบคำขอเข้ารับการอบรมด้วยตนเอง พร้อมเอกสาร สถานที่ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศจนถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ตามวันและเวลาราชการ 

2. ยื่นความจำนงขอเข้ารับการอบรม ผ่านทางเว็บไซต์กรมการท่องเที่ยว www.tourism.go.th ที่นี่ จนถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 และให้ยื่นแบบคำขอเข้าอบรมพร้อมเอกสารในวันแรกของการอบรม

3. การยื่นความจำนงขอเข้ารับการอบรมและทดสอบความรู้ความสามารถในการต่ออายุใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ภูมิภาคใด ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

4. ขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดจำนวนและรุ่นของผู้ที่เข้ารับการอบรมให้กับผู้ที่ยื่นความจำนงขอเข้ารับการอบรม โดบพิจารณาตามลำดับวันสิ้นสุดของใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์เฉพาะ หากมัคคุเทศก์ผู้มีคุณสมบัติ ไม่ดำเนินการยื่นความจำนงขอเข้ารับการอบรม ถือว่าไม่ประสงค์เข้ารับการอบรมจากกรมการท่องเที่ยว

 

หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมแบบคำขอเข้ารับการอบรม

1.รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ  ขนาด 1.5 - 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป ถ่ายครั้งเดียวไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562) และไม่มีรอยประทับตราใดๆ บนรูปถ่าย 

2.สำเนาบัตรประจำตัวมัคคุเทศก์หรือสำเนาใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ จำนวน 1 ฉบับ

3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

4.สำเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล จำนวน 1 ฉบับ

ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง” โดยลงชื่อกำกับไว้ทุกหน้าของสำเนาเอกสารด้วย

 

ดาวน์โหลดเอกสาร