งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 

 

 หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี
 อัตราราคางานต่อหน่วย
 บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง
 หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ
 และค่าสาธารณูปโภค

 

ดาวน์โหลดเอกสาร