ประกาศการขอเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค กรณีเปลี่ยนผ่านประเภทใบอนุญาตจากมัคคุเทศก์เฉพาะ เป็นมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคใต้) จังหวัดตรัง

มัคคุเทศก์ที่มีสิทธิขอเข้ารับการอบรม ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดตรัง
2. ใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์จะสิ้นอายุ ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป

 

การยื่นความจำนงฝึกอบรม คือ ยื่นแบบคำขอเข้ารับการอบรมด้วยตนเอง พร้อมเอกสารหลักฐานตามข้อ 4 ได้ที่ อาคารสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง สนามกีฬาเทศบาลนครตรัง 2 (ทุ่งแจ้ง) ถนนท่ากลางตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศจนถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2562 ในวันและเวลาราชการ โดยผู้ยื่นคำขอเข้ารับการอบรมจะต้องกรอกแบบคำขอเข้ารับการอบรมตามแบบแนบท้ายประกาศนี้และลงลายมือชื่อรับรองเอกสารการยื่นคำขอด้วยลายมือชื่อตนเอง ให้ครบถ้วน

       ** กรมการท่องเที่ยว ขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดจำนวนผู้ที่เข้ารับการอบรมให้กับผู้ที่ยื่นความจำนงขอเข้ารับการอบรม โดยจะพิจารณาตามลำดับวันหมดอายุบัตรประจำตัวมัคคุเทศก์ 

 

หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมแบบคำขอเข้ารับการอบรม

1. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1.5 - 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562) และไม่มีรอยประทับตราใดๆ บนรูปถ่าย
2. สำเนาบัตรประจำตัวมัคคุเทศก์หรือสำเนาใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ จำนวน 4 ฉบับ
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
5. สำเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล

       ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง” โดยลงชื่อกำกับไว้ทุกหน้าของสำเนาเอกสารด้วย

 

ดาวน์โหลดเอกสาร