ประกาศกรมการท่องเที่ยว เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสอบวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการสอบวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการของกรมการท่องเที่ย

ดาวน์โหลดเอกสาร