การขอเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค กรณีเปลี่ยนผ่านประเภทใบอนุญาตจากมัคคุเทศก์เฉพาะ เป็นมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคใต้)

 

 

มัคคุเทศก์ที่มีสิทธิขอเข้ารับการอบรม ต้องเป็นมัคคุเทศก์ที่มีใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์เฉพาะ ดังต่อไปนี้

                       (๑)  มัคคุเทศก์เฉพาะ ต่างประเทศ – เฉพาะพื้นที่ จังหวัดภูเก็ต หรือ

                       (๒)  มัคคุเทศก์เฉพาะ ไทย – เฉพาะพื้นที่ จังหวัดภูเก็ต

ทั้งนี้ ใบอนุญาตต้องยังไม่สิ้นอายุ

 

การยื่นความจำนงขอเข้ารับการอบรม

                       ให้มัคคุเทศก์ผู้มีคุณสมบัติ ตามข้อ ๑ ยื่นความจำนงขอเข้ารับการอบรมได้ ดังนี้

                       ๑.  ยื่นแบบคำขอเข้ารับการอบรมด้วยตนเอง พร้อมเอกสารหลักฐานตามข้อ ๔ ได้ที่
สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ สาขาภาคใต้เขต ๒ อาคารสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต ชั้น ๒ สนามกีฬาสุระกุล อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศจนถึง วันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ในวันและเวลาราชการ โดยผู้ยื่นคำขอเข้ารับการอบรมจะต้องกรอกแบบคำขอเข้ารับการอบรมตามแบบแนบท้ายประกาศนี้และลงลายมือชื่อรับรองเอกสารการยื่นคำขอด้วยลายมือชื่อตนเองให้ครบถ้วน

                   ๒.  ยื่นความจำนงขอเข้ารับการอบรมผ่าน ที่นี่ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศจนถึงวันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ และให้ยื่นแบบคำขอเข้ารับการอบรมตามแบบแนบท้ายประกาศนี้ พร้อมเอกสารหลักฐานตามข้อ ๔ ในวันแรกของการอบรม

                       ๓.  กรมการท่องเที่ยว ขอสงวนสิทธิ์กำหนดรุ่นที่เข้ารับการอบรม ให้กับผู้ที่ยื่นความจำนงขอเข้ารับการอบรม โดยจะพิจารณาตามลำดับของการยื่นความจำนงขอเข้ารับการอบรม

                   ถ้ามัคคุเทศก์ผู้มีคุณสมบัติ ตามข้อ ๑ ไม่ดำเนินการยื่นความจำนงขอเข้ารับการอบรมตามข้อ ๑ หรือ ๒ ถือว่าไม่ประสงค์เข้ารับการอบรมจากกรมการท่องเที่ยว

 

เอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมแบบคำขอเข้ารับการอบรม

                       (๑)  รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑.๕ -๒ นิ้ว จำนวน ๒ ใบถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๑ ปี(นับถึงวันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑) และไม่มีรอยประทับตราใดๆ บนรูปถ่าย

                       (๒)  สำเนาบัตรประจำตัวมัคคุเทศก์หรือสำเนาใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์จำนวน ๑ ฉบับ

                       (๓)  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนจำนวน ๑ ฉบับ

                       (๔)  สำเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล

                       ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง” โดยลงชื่อกำกับไว้ทุกหน้าของสำเนาเอกสารด้วย

*** ติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต โทร. 076-217-054

ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่สมัครเข้ารับการอบรม ที่นี่

ทั้งนี้ กรมการท่องเที่ยวจะตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมและสถานที่อบรม ภายในวันที่ 13 กันยายน 2561

ดาวน์โหลดเอกสาร