รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกสอบวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) และกำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการของกรมการท่องเที่ยวในตำแหน่งนักพัฒนาการท่องเที่ยวปฎิบัติการ (ด้านสถาปัตยกรรม)

ดาวน์โหลดเอกสาร