เอกสารประกอบการประชุมระดมความคิดเห็น เรื่อง "ยกระดับศักยภาพการผลิตและพัฒนากำลังคนให้ตรงตามความต้องการของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและรองรับประเทศไทย 4.0" วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561คลิกเพื่อดาวน์โหลด


1. แนวทางการพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน ด้านการท่องเที่ยวและการบริการ ในยุคไทยแลนด์ ๔.๐

2. โอกาสและเส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากรทางการศึกษาเชื่อมโยงกับ ระบบสนับสนุนที่ใช้มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อผลิตกาลังคนที่มีคุณภาพสู่อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

3. แนวทางการจัดตั้งสถาบันพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านการท่องเที่ยว สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพของการท่องเที่ยวไทย

4. ทิศทางการอุดมศึกษา เพื่อสนับสนุนการเดินหน้าประเทศไทย ด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยว