รายงานการเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๐