การอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประสานงานและผู้ประกอบการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง วิธีการ ขั้นตอน กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้องในการขออนุญาตถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย (ครั้งที่ ๑) ให้แก่ผู้ประสานงานการถ่ายทำภาพยนตร์ต

ดาวน์โหลดเอกสาร