ประกาศกรมการท่องเที่ยว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค กรณีเปลี่ยนผ่านประเภทใบอนุญาตจากมัคคุเทศก์เฉพาะ เป็นมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคใต้) รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 6

ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมมาลงทะเบียนในวันแรกของการอบรม ระหว่างเวลา 08.00 - 09.00 น.

ดาวน์โหลดเอกสาร