ประกาศรับสมัครพื้นที่ท่องเที่ยวในท้องถิ่นหรือชุมชน เพื่อเข้ารับการพิจารณาประกาศเขตพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวในท้องถิ่นหรือชุมชน ตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

ดาวน์โหลดเอกสาร