รับลงทะเบียนผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวตลาดจีน เพื่อจัดทำสัญญาคู่ค้าไทย-จีน


กองทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ จะดำเนินการรับลงทะเบียนผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวตลาดจีน เพื่อจัดทำสัญญาคู่ค้าไทย-จีน คร้ังที่ ๓ ในระหว่างวันที่ ๒-๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวที่มีความสนใจในการจัดทำสัญญาคู่ค้ากับผู้ประกอบการจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้มีโอกาสและช่องทางการดำเนินธุรกิจเพิ่มขึ้น จึงได้เปิดรับลงทะเบียน ณ กองทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ กรมการท่องเที่ยว และสำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขา ๑๔ สาขา ตั้งแต่วันที่ ๒-๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐

ดาวน์โหลดเอกสาร